ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 80)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ద్యుతద్యామానమ్ బృహతీమ్ ఋతేన ఋతావరీమ్ అరుణప్సుం విభాతీమ్ |
  దేవీమ్ ఉషసం స్వర్ ఆవహన్తీమ్ ప్రతి విప్రాసో మతిభిర్ జరన్తే || 5-080-01

  ఏషా జనం దర్శతా బోధయన్తీ సుగాన్ పథః కృణ్వతీ యాత్య్ అగ్రే |
  బృహద్రథా బృహతీ విశ్వమిన్వోషా జ్యోతిర్ యచ్ఛత్య్ అగ్రే అహ్నామ్ || 5-080-02

  ఏషా గోభిర్ అరుణేభిర్ యుజానాస్రేధన్తీ రయిమ్ అప్రాయు చక్రే |
  పథో రదన్తీ సువితాయ దేవీ పురుష్టుతా విశ్వవారా వి భాతి || 5-080-03

  ఏషా వ్యేనీ భవతి ద్విబర్హా ఆవిష్కృణ్వానా తన్వమ్ పురస్తాత్ |
  ఋతస్య పన్థామ్ అన్వ్ ఏతి సాధు ప్రజానతీవ న దిశో మినాతి || 5-080-04

  ఏషా శుభ్రా న తన్వో విదానోర్ధ్వేవ స్నాతీ దృశయే నో అస్థాత్ |
  అప ద్వేషో బాధమానా తమాంస్య్ ఉషా దివో దుహితా జ్యోతిషాగాత్ || 5-080-05

  ఏషా ప్రతీచీ దుహితా దివో నౄన్ యోషేవ భద్రా ని రిణీతే అప్సః |
  వ్యూర్ణ్వతీ దాశుషే వార్యాణి పునర్ జ్యోతిర్ యువతిః పూర్వథాకః || 5-080-06