ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 79)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహే నో అద్య బోధయోషో రాయే దివిత్మతీ |
  యథా చిన్ నో అబోధయః సత్యశ్రవసి వాయ్యే సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-01

  యా సునీథే శౌచద్రథే వ్య్ ఔచ్ఛో దుహితర్ దివః |
  సా వ్య్ ఉచ్ఛ సహీయసి సత్యశ్రవసి వాయ్యే సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-02

  సా నో అద్యాభరద్వసుర్ వ్య్ ఉచ్ఛా దుహితర్ దివః |
  యో వ్య్ ఔచ్ఛః సహీయసి సత్యశ్రవసి వాయ్యే సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-03

  అభి యే త్వా విభావరి స్తోమైర్ గృణన్తి వహ్నయః |
  మఘైర్ మఘోని సుశ్రియో దామన్వన్తః సురాతయః సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-04

  యచ్ చిద్ ధి తే గణా ఇమే ఛదయన్తి మఘత్తయే |
  పరి చిద్ వష్టయో దధుర్ దదతో రాధో అహ్రయం సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-05

  ఐషు ధా వీరవద్ యశ ఉషో మఘోని సూరిషు |
  యే నో రాధాంస్య్ అహ్రయా మఘవానో అరాసత సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-06

  తేభ్యో ద్యుమ్నమ్ బృహద్ యశ ఉషో మఘోన్య్ ఆ వహ |
  యే నో రాధాంస్య్ అశ్వ్యా గవ్యా భజన్త సూరయః సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-07

  ఉత నో గోమతీర్ ఇష ఆ వహా దుహితర్ దివః |
  సాకం సూర్యస్య రశ్మిభిః శుక్రైః శోచద్భిర్ అర్చిభిః సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-08

  వ్య్ ఉచ్ఛా దుహితర్ దివో మా చిరం తనుథా అపః |
  నేత్ త్వా స్తేనం యథా రిపుం తపాతి సూరో అర్చిషా సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-09

  ఏతావద్ వేద్ ఉషస్ త్వమ్ భూయో వా దాతుమ్ అర్హసి |
  యా స్తోతృభ్యో విభావర్య్ ఉచ్ఛన్తీ న ప్రమీయసే సుజాతే అశ్వసూనృతే || 5-079-10