ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 78)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అశ్వినావ్ ఏహ గచ్ఛతం నాసత్యా మా వి వేనతమ్ |
  హంసావ్ ఇవ పతతమ్ ఆ సుతాఉప || 5-078-01

  అశ్వినా హరిణావ్ ఇవ గౌరావ్ ఇవాను యవసమ్ |
  హంసావ్ ఇవ పతతమ్ ఆ సుతాఉప || 5-078-02

  అశ్వినా వాజినీవసూ జుషేథాం యజ్ఞమ్ ఇష్టయే |
  హంసావ్ ఇవ పతతమ్ ఆ సుతాఉప || 5-078-03

  అత్రిర్ యద్ వామ్ అవరోహన్న్ ఋబీసమ్ అజోహవీన్ నాధమానేవ యోషా |
  శ్యేనస్య చిజ్ జవసా నూతనేనాగచ్ఛతమ్ అశ్వినా శంతమేన || 5-078-04

  వి జిహీష్వ వనస్పతే యోనిః సూష్యన్త్యా ఇవ |
  శ్రుతమ్ మే అశ్వినా హవం సప్తవధ్రిం చ ముఞ్చతమ్ || 5-078-05

  భీతాయ నాధమానాయ ఋషయే సప్తవధ్రయే |
  మాయాభిర్ అశ్వినా యువం వృక్షం సం చ వి చాచథః || 5-078-06

  యథా వాతః పుష్కరిణీం సమిఙ్గయతి సర్వతః |
  ఏవా తే గర్భ ఏజతు నిరైతు దశమాస్యః || 5-078-07

  యథా వాతో యథా వనం యథా సముద్ర ఏజతి |
  ఏవా త్వం దశమాస్య సహావేహి జరాయుణా || 5-078-08

  దశ మాసాఞ్ ఛశయానః కుమారో అధి మాతరి |
  నిరైతు జీవో అక్షతో జీవో జీవన్త్యా అధి || 5-078-09