ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 77)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాతర్యావాణా ప్రథమా యజధ్వమ్ పురా గృధ్రాద్ అరరుషః పిబాతః |
  ప్రాతర్ హి యజ్ఞమ్ అశ్వినా దధాతే ప్ర శంసన్తి కవయః పూర్వభాజః || 5-077-01

  ప్రాతర్ యజధ్వమ్ అశ్వినా హినోత న సాయమ్ అస్తి దేవయా అజుష్టమ్ |
  ఉతాన్యో అస్మద్ యజతే వి చావః పూర్వః-పూర్వో యజమానో వనీయాన్ || 5-077-02

  హిరణ్యత్వఙ్ మధువర్ణో ఘృతస్నుః పృక్షో వహన్న్ ఆ రథో వర్తతే వామ్ |
  మనోజవా అశ్వినా వాతరంహా యేనాతియాథో దురితాని విశ్వా || 5-077-03

  యో భూయిష్ఠం నాసత్యాభ్యాం వివేష చనిష్ఠమ్ పిత్వో రరతే విభాగే |
  స తోకమ్ అస్య పీపరచ్ ఛమీభిర్ అనూర్ధ్వభాసః సదమ్ ఇత్ తుతుర్యాత్ || 5-077-04

  సమ్ అశ్వినోర్ అవసా నూతనేన మయోభువా సుప్రణీతీ గమేమ |
  ఆ నో రయిం వహతమ్ ఓత వీరాన్ ఆ విశ్వాన్య్ అమృతా సౌభగాని || 5-077-05