ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 76)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ భాత్య్ అగ్నిర్ ఉషసామ్ అనీకమ్ ఉద్ విప్రాణాం దేవయా వాచో అస్థుః |
  అర్వాఞ్చా నూనం రథ్యేహ యాతమ్ పీపివాంసమ్ అశ్వినా ఘర్మమ్ అచ్ఛ || 5-076-01

  న సంస్కృతమ్ ప్ర మిమీతో గమిష్ఠాన్తి నూనమ్ అశ్వినోపస్తుతేహ |
  దివాభిపిత్వే ऽవసాగమిష్ఠా ప్రత్య్ అవర్తిం దాశుషే శమ్భవిష్ఠా || 5-076-02

  ఉతా యాతం సంగవే ప్రాతర్ అహ్నో మధ్యందిన ఉదితా సూర్యస్య |
  దివా నక్తమ్ అవసా శంతమేన నేదానీమ్ పీతిర్ అశ్వినా తతాన || 5-076-03

  ఇదం హి వామ్ ప్రదివి స్థానమ్ ఓక ఇమే గృహా అశ్వినేదం దురోణమ్ |
  ఆ నో దివో బృహతః పర్వతాద్ ఆద్భ్యో యాతమ్ ఇషమ్ ఊర్జం వహన్తా || 5-076-04

  సమ్ అశ్వినోర్ అవసా నూతనేన మయోభువా సుప్రణీతీ గమేమ |
  ఆ నో రయిం వహతమ్ ఓత వీరాన్ ఆ విశ్వాన్య్ అమృతా సౌభగాని || 5-076-05