ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 75)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రతి ప్రియతమం రథం వృషణం వసువాహనమ్ |
  స్తోతా వామ్ అశ్వినావ్ ఋషి స్తోమేన ప్రతి భూషతి మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-01

  అత్యాయాతమ్ అశ్వినా తిరో విశ్వా అహం సనా |
  దస్రా హిరణ్యవర్తనీ సుషుమ్నా సిన్ధువాహసా మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-02

  ఆ నో రత్నాని బిభ్రతావ్ అశ్వినా గచ్ఛతం యువమ్ |
  రుద్రా హిరణ్యవర్తనీ జుషాణా వాజినీవసూ మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-03

  సుష్టుభో వాం వృషణ్వసూ రథే వాణీచ్య్ ఆహితా |
  ఉత వాం కకుహో మృగః పృక్షః కృణోతి వాపుషో మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-04

  బోధిన్మనసా రథ్యేషిరా హవనశ్రుతా |
  విభిశ్ చ్యవానమ్ అశ్వినా ని యాథో అద్వయావినమ్ మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-05

  ఆ వాం నరా మనోయుజో ऽశ్వాసః ప్రుషితప్సవః |
  వయో వహన్తు పీతయే సహ సుమ్నేభిర్ అశ్వినా మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-06

  అశ్వినావ్ ఏహ గచ్ఛతం నాసత్యా మా వి వేనతమ్ |
  తిరశ్ చిద్ అర్యయా పరి వర్తిర్ యాతమ్ అదాభ్యా మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-07

  అస్మిన్ యజ్ఞే అదాభ్యా జరితారం శుభస్ పతీ |
  అవస్యుమ్ అశ్వినా యువం గృణన్తమ్ ఉప భూషథో మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-08

  అభూద్ ఉషా రుశత్పశుర్ ఆగ్నిర్ అధాయ్య్ ఋత్వియః |
  అయోజి వాం వృషణ్వసూ రథో దస్రావ్ అమర్త్యో మాధ్వీ మమ శ్రుతం హవమ్ || 5-075-09