ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 74)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కూష్ఠో దేవావ్ అశ్వినాద్యా దివో మనావసూ |
  తచ్ ఛ్రవథో వృషణ్వసూ అత్రిర్ వామ్ ఆ వివాసతి || 5-074-01

  కుహ త్యా కుహ ను శ్రుతా దివి దేవా నాసత్యా |
  కస్మిన్న్ ఆ యతథో జనే కో వాం నదీనాం సచా || 5-074-02

  కం యాథః కం హ గచ్ఛథః కమ్ అచ్ఛా యుఞ్జాథే రథమ్ |
  కస్య బ్రహ్మాణి రణ్యథో వయం వామ్ ఉశ్మసీష్టయే || 5-074-03

  పౌరం చిద్ ధ్య్ ఉదప్రుతమ్ పౌర పౌరాయ జిన్వథః |
  యద్ ఈం గృభీతతాతయే సింహమ్ ఇవ ద్రుహస్ పదే || 5-074-04

  ప్ర చ్యవానాజ్ జుజురుషో వవ్రిమ్ అత్కం న ముఞ్చథః |
  యువా యదీ కృథః పునర్ ఆ కామమ్ ఋణ్వే వధ్వః || 5-074-05

  అస్తి హి వామ్ ఇహ స్తోతా స్మసి వాం సందృశి శ్రియే |
  నూ శ్రుతమ్ మ ఆ గతమ్ అవోభిర్ వాజినీవసూ || 5-074-06

  కో వామ్ అద్య పురూణామ్ ఆ వవ్నే మర్త్యానామ్ |
  కో విప్రో విప్రవాహసా కో యజ్ఞైర్ వాజినీవసూ || 5-074-07

  ఆ వాం రథో రథానాం యేష్ఠో యాత్వ్ అశ్వినా |
  పురూ చిద్ అస్మయుస్ తిర ఆఙ్గూషో మర్త్యేష్వ్ ఆ || 5-074-08

  శమ్ ఊ షు వామ్ మధూయువాస్మాకమ్ అస్తు చర్కృతిః |
  అర్వాచీనా విచేతసా విభిః శ్యేనేవ దీయతమ్ || 5-074-09

  అశ్వినా యద్ ధ కర్హి చిచ్ ఛుశ్రూయాతమ్ ఇమం హవమ్ |
  వస్వీర్ ఊ షు వామ్ భుజః పృఞ్చన్తి సు వామ్ పృచః || 5-074-10