ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 73)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యద్ అద్య స్థః పరావతి యద్ అర్వావత్య్ అశ్వినా |
  యద్ వా పురూ పురుభుజా యద్ అన్తరిక్ష ఆ గతమ్ || 5-073-01

  ఇహ త్యా పురుభూతమా పురూ దంసాంసి బిభ్రతా |
  వరస్యా యామ్య్ అధ్రిగూ హువే తువిష్టమా భుజే || 5-073-02

  ఈర్మాన్యద్ వపుషే వపుశ్ చక్రం రథస్య యేమథుః |
  పర్య్ అన్యా నాహుషా యుగా మహ్నా రజాంసి దీయథః || 5-073-03

  తద్ ఊ షు వామ్ ఏనా కృతం విశ్వా యద్ వామ్ అను ష్టవే |
  నానా జాతావ్ అరేపసా సమ్ అస్మే బన్ధుమ్ ఏయథుః || 5-073-04

  ఆ యద్ వాం సూర్యా రథం తిష్ఠద్ రఘుష్యదం సదా |
  పరి వామ్ అరుషా వయో ఘృణా వరన్త ఆతపః || 5-073-05

  యువోర్ అత్రిశ్ చికేతతి నరా సుమ్నేన చేతసా |
  ఘర్మం యద్ వామ్ అరేపసం నాసత్యాస్నా భురణ్యతి || 5-073-06

  ఉగ్రో వాం కకుహో యయిః శృణ్వే యామేషు సంతనిః |
  యద్ వాం దంసోభిర్ అశ్వినాత్రిర్ నరావవర్తతి || 5-073-07

  మధ్వ ఊ షు మధూయువా రుద్రా సిషక్తి పిప్యుషీ |
  యత్ సముద్రాతి పర్షథః పక్వాః పృక్షో భరన్త వామ్ || 5-073-08

  సత్యమ్ ఇద్ వా ఉ అశ్వినా యువామ్ ఆహుర్ మయోభువా |
  తా యామన్ యామహూతమా యామన్న్ ఆ మృళయత్తమా || 5-073-09

  ఇమా బ్రహ్మాణి వర్ధనాశ్విభ్యాం సన్తు శంతమా |
  యా తక్షామ రథాఇవావోచామ బృహన్ నమః || 5-073-10