ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 72

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 72)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ మిత్రే వరుణే వయం గీర్భిర్ జుహుమో అత్రివత్ |
  ని బర్హిషి సదతం సోమపీతయే || 5-072-01

  వ్రతేన స్థో ధ్రువక్షేమా ధర్మణా యాతయజ్జనా |
  ని బర్హిషి సదతం సోమపీతయే || 5-072-02

  మిత్రశ్ చ నో వరుణశ్ చ జుషేతాం యజ్ఞమ్ ఇష్టయే |
  ని బర్హిషి సదతాం సోమపీతయే || 5-072-03