ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 71)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ నో గన్తం రిశాదసా వరుణ మిత్ర బర్హణా |
  ఉపేమం చారుమ్ అధ్వరమ్ || 5-071-01

  విశ్వస్య హి ప్రచేతసా వరుణ మిత్ర రాజథః |
  ఈశానా పిప్యతం ధియః || 5-071-02

  ఉప నః సుతమ్ ఆ గతం వరుణ మిత్ర దాశుషః |
  అస్య సోమస్య పీతయే || 5-071-03