ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 70)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పురూరుణా చిద్ ధ్య్ అస్త్య్ అవో నూనం వాం వరుణ |
  మిత్ర వంసి వాం సుమతిమ్ || 5-070-01

  తా వాం సమ్యగ్ అద్రుహ్వాణేషమ్ అశ్యామ ధాయసే |
  వయం తే రుద్రా స్యామ || 5-070-02

  పాతం నో రుద్రా పాయుభిర్ ఉత త్రాయేథాం సుత్రాత్రా |
  తుర్యామ దస్యూన్ తనూభిః || 5-070-03

  మా కస్యాద్భుతక్రతూ యక్షమ్ భుజేమా తనూభిః |
  మా శేషసా మా తనసా || 5-070-04