ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 69

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 69)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్రీ రోచనా వరుణ త్రీఉత ద్యూన్ త్రీణి మిత్ర ధారయథో రజాంసి |
  వావృధానావ్ అమతిం క్షత్రియస్యాను వ్రతం రక్షమాణావ్ అజుర్యమ్ || 5-069-01

  ఇరావతీర్ వరుణ ధేనవో వామ్ మధుమద్ వాం సిన్ధవో మిత్ర దుహ్రే |
  త్రయస్ తస్థుర్ వృషభాసస్ తిసృణాం ధిషణానాం రేతోధా వి ద్యుమన్తః || 5-069-02

  ప్రాతర్ దేవీమ్ అదితిం జోహవీమి మధ్యందిన ఉదితా సూర్యస్య |
  రాయే మిత్రావరుణా సర్వతాతేళే తోకాయ తనయాయ శం యోః || 5-069-03

  యా ధర్తారా రజసో రోచనస్యోతాదిత్యా దివ్యా పార్థివస్య |
  న వాం దేవా అమృతా ఆ మినన్తి వ్రతాని మిత్రావరుణా ధ్రువాణి || 5-069-04