ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 68)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో మిత్రాయ గాయత వరుణాయ విపా గిరా |
  మహిక్షత్రావ్ ఋతమ్ బృహత్ || 5-068-01

  సమ్రాజా యా ఘృతయోనీ మిత్రశ్ చోభా వరుణశ్ చ |
  దేవా దేవేషు ప్రశస్తా || 5-068-02

  తా నః శక్తమ్ పార్థివస్య మహో రాయో దివ్యస్య |
  మహి వాం క్షత్రం దేవేషు || 5-068-03

  ఋతమ్ ఋతేన సపన్తేషిరం దక్షమ్ ఆశాతే |
  అద్రుహా దేవౌ వర్ధేతే || 5-068-04

  వృష్టిద్యావా రీత్యాపేషస్ పతీ దానుమత్యాః |
  బృహన్తం గర్తమ్ ఆశాతే || 5-068-05