ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 67)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  బళ్ ఇత్థా దేవ నిష్కృతమ్ ఆదిత్యా యజతమ్ బృహత్ |
  వరుణ మిత్రార్యమన్ వర్షిష్ఠం క్షత్రమ్ ఆశాథే || 5-067-01

  ఆ యద్ యోనిం హిరణ్యయం వరుణ మిత్ర సదథః |
  ధర్తారా చర్షణీనాం యన్తం సుమ్నం రిశాదసా || 5-067-02

  విశ్వే హి విశ్వవేదసో వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  వ్రతా పదేవ సశ్చిరే పాన్తి మర్త్యం రిషః || 5-067-03

  తే హి సత్యా ఋతస్పృశ ఋతావానో జనే-జనే |
  సునీథాసః సుదానవో ऽంహోశ్ చిద్ ఉరుచక్రయః || 5-067-04

  కో ను వామ్ మిత్రాస్తుతో వరుణో వా తనూనామ్ |
  తత్ సు వామ్ ఏషతే మతిర్ అత్రిభ్య ఏషతే మతిః || 5-067-05