ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 66)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ చికితాన సుక్రతూ దేవౌ మర్త రిశాదసా |
  వరుణాయ ఋతపేశసే దధీత ప్రయసే మహే || 5-066-01

  తా హి క్షత్రమ్ అవిహ్రుతం సమ్యగ్ అసుర్యమ్ ఆశాతే |
  అధ వ్రతేవ మానుషం స్వర్ ణ ధాయి దర్శతమ్ || 5-066-02

  తా వామ్ ఏషే రథానామ్ ఉర్వీం గవ్యూతిమ్ ఏషామ్ |
  రాతహవ్యస్య సుష్టుతిం దధృక్ స్తోమైర్ మనామహే || 5-066-03

  అధా హి కావ్యా యువం దక్షస్య పూర్భిర్ అద్భుతా |
  ని కేతునా జనానాం చికేథే పూతదక్షసా || 5-066-04

  తద్ ఋతమ్ పృథివి బృహచ్ ఛ్రవష ఋషీణామ్ |
  జ్రయసానావ్ అరమ్ పృథ్వ్ అతి క్షరన్తి యామభిః || 5-066-05

  ఆ యద్ వామ్ ఈయచక్షసా మిత్ర వయం చ సూరయః |
  వ్యచిష్ఠే బహుపాయ్యే యతేమహి స్వరాజ్యే || 5-066-06