ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 65)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యశ్ చికేత స సుక్రతుర్ దేవత్రా స బ్రవీతు నః |
  వరుణో యస్య దర్శతో మిత్రో వా వనతే గిరః || 5-065-01

  తా హి శ్రేష్ఠవర్చసా రాజానా దీర్ఘశ్రుత్తమా |
  తా సత్పతీ ఋతావృధ ఋతావానా జనే-జనే || 5-065-02

  తా వామ్ ఇయానో ऽవసే పూర్వా ఉప బ్రువే సచా |
  స్వశ్వాసః సు చేతునా వాజాఅభి ప్ర దావనే || 5-065-03

  మిత్రో అంహోశ్ చిద్ ఆద్ ఉరు క్షయాయ గాతుం వనతే |
  మిత్రస్య హి ప్రతూర్వతః సుమతిర్ అస్తి విధతః || 5-065-04

  వయమ్ మిత్రస్యావసి స్యామ సప్రథస్తమే |
  అనేహసస్ త్వోతయః సత్రా వరుణశేషసః || 5-065-05

  యువమ్ మిత్రేమం జనం యతథః సం చ నయథః |
  మా మఘోనః పరి ఖ్యతమ్ మో అస్మాకమ్ ఋషీణాం గోపీథే న ఉరుష్యతమ్ || 5-065-06