ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 64)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వరుణం వో రిశాదసమ్ ఋచా మిత్రం హవామహే |
  పరి వ్రజేవ బాహ్వోర్ జగన్వాంసా స్వర్ణరమ్ || 5-064-01

  తా బాహవా సుచేతునా ప్ర యన్తమ్ అస్మా అర్చతే |
  శేవం హి జార్యం వాం విశ్వాసు క్షాసు జోగువే || 5-064-02

  యన్ నూనమ్ అశ్యాం గతిమ్ మిత్రస్య యాయామ్ పథా |
  అస్య ప్రియస్య శర్మణ్య్ అహింసానస్య సశ్చిరే || 5-064-03

  యువాభ్యామ్ మిత్రావరుణోపమం ధేయామ్ ఋచా |
  యద్ ధ క్షయే మఘోనాం స్తోతౄణాం చ స్పూర్ధసే || 5-064-04

  ఆ నో మిత్ర సుదీతిభిర్ వరుణశ్ చ సధస్థ ఆ |
  స్వే క్షయే మఘోనాం సఖీనాం చ వృధసే || 5-064-05

  యువం నో యేషు వరుణ క్షత్రమ్ బృహచ్ చ బిభృథః |
  ఉరు ణో వాజసాతయే కృతం రాయే స్వస్తయే || 5-064-06

  ఉచ్ఛన్త్యామ్ మే యజతా దేవక్షత్రే రుశద్గవి |
  సుతం సోమం న హస్తిభిర్ ఆ పడ్భిర్ ధావతం నరా బిభ్రతావ్ అర్చనానసమ్ || 5-064-07