ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 63)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋతస్య గోపావ్ అధి తిష్ఠథో రథం సత్యధర్మాణా పరమే వ్యోమని |
  యమ్ అత్ర మిత్రావరుణావథో యువం తస్మై వృష్టిర్ మధుమత్ పిన్వతే దివః || 5-063-01

  సమ్రాజావ్ అస్య భువనస్య రాజథో మిత్రావరుణా విదథే స్వర్దృశా |
  వృష్టిం వాం రాధో అమృతత్వమ్ ఈమహే ద్యావాపృథివీ వి చరన్తి తన్యవః || 5-063-02

  సమ్రాజా ఉగ్రా వృషభా దివస్ పతీ పృథివ్యా మిత్రావరుణా విచర్షణీ |
  చిత్రేభిర్ అభ్రైర్ ఉప తిష్ఠథో రవం ద్యాం వర్షయథో అసురస్య మాయయా || 5-063-03

  మాయా వామ్ మిత్రావరుణా దివి శ్రితా సూర్యో జ్యోతిశ్ చరతి చిత్రమ్ ఆయుధమ్ |
  తమ్ అభ్రేణ వృష్ట్యా గూహథో దివి పర్జన్య ద్రప్సా మధుమన్త ఈరతే || 5-063-04

  రథం యుఞ్జతే మరుతః శుభే సుఖం శూరో న మిత్రావరుణా గవిష్టిషు |
  రజాంసి చిత్రా వి చరన్తి తన్యవో దివః సమ్రాజా పయసా న ఉక్షతమ్ || 5-063-05

  వాచం సు మిత్రావరుణావ్ ఇరావతీమ్ పర్జన్యశ్ చిత్రాం వదతి త్విషీమతీమ్ |
  అభ్రా వసత మరుతః సు మాయయా ద్యాం వర్షయతమ్ అరుణామ్ అరేపసమ్ || 5-063-06

  ధర్మణా మిత్రావరుణా విపశ్చితా వ్రతా రక్షేథే అసురస్య మాయయా |
  ఋతేన విశ్వమ్ భువనం వి రాజథః సూర్యమ్ ఆ ధత్థో దివి చిత్ర్యం రథమ్ || 5-063-07