ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 62)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋతేన ఋతమ్ అపిహితం ధ్రువం వాం సూర్యస్య యత్ర విముచన్త్య్ అశ్వాన్ |
  దశ శతా సహ తస్థుస్ తద్ ఏకం దేవానాం శ్రేష్ఠం వపుషామ్ అపశ్యమ్ || 5-062-01

  తత్ సు వామ్ మిత్రావరుణా మహిత్వమ్ ఈర్మా తస్థుషీర్ అహభిర్ దుదుహ్రే |
  విశ్వాః పిన్వథః స్వసరస్య ధేనా అను వామ్ ఏకః పవిర్ ఆ వవర్త || 5-062-02

  అధారయతమ్ పృథివీమ్ ఉత ద్యామ్ మిత్రరాజానా వరుణా మహోభిః |
  వర్ధయతమ్ ఓషధీః పిన్వతం గా అవ వృష్టిం సృజతం జీరదానూ || 5-062-03

  ఆ వామ్ అశ్వాసః సుయుజో వహన్తు యతరశ్మయ ఉప యన్త్వ్ అర్వాక్ |
  ఘృతస్య నిర్ణిగ్ అను వర్తతే వామ్ ఉప సిన్ధవః ప్రదివి క్షరన్తి || 5-062-04

  అను శ్రుతామ్ అమతిం వర్ధద్ ఉర్వీమ్ బర్హిర్ ఇవ యజుషా రక్షమాణా |
  నమస్వన్తా ధృతదక్షాధి గర్తే మిత్రాసాథే వరుణేళాస్వ్ అన్తః || 5-062-05

  అక్రవిహస్తా సుకృతే పరస్పా యం త్రాసాథే వరుణేళాస్వ్ అన్తః |
  రాజానా క్షత్రమ్ అహృణీయమానా సహస్రస్థూణమ్ బిభృథః సహ ద్వౌ || 5-062-06

  హిరణ్యనిర్ణిగ్ అయో అస్య స్థూణా వి భ్రాజతే దివ్య్ అశ్వాజనీవ |
  భద్రే క్షేత్రే నిమితా తిల్విలే వా సనేమ మధ్వో అధిగర్త్యస్య || 5-062-07

  హిరణ్యరూపమ్ ఉషసో వ్యుష్టావ్ అయస్థూణమ్ ఉదితా సూర్యస్య |
  ఆ రోహథో వరుణ మిత్ర గర్తమ్ అతశ్ చక్షాథే అదితిం దితిం చ || 5-062-08

  యద్ బంహిష్ఠం నాతివిధే సుదానూ అచ్ఛిద్రం శర్మ భువనస్య గోపా |
  తేన నో మిత్రావరుణావ్ అవిష్టం సిషాసన్తో జిగీవాంసః స్యామ || 5-062-09