ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 61)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కే ష్ఠా నరః శ్రేష్ఠతమా య ఏక-ఏక ఆయయ |
  పరమస్యాః పరావతః || 5-061-01

  క్వ వో ऽశ్వాః క్వాభీశవః కథం శేక కథా యయ |
  పృష్ఠే సదో నసోర్ యమః || 5-061-02

  జఘనే చోద ఏషాం వి సక్థాని నరో యముః |
  పుత్రకృథే న జనయః || 5-061-03

  పరా వీరాస ఏతన మర్యాసో భద్రజానయః |
  అగ్నితపో యథాసథ || 5-061-04

  సనత్ సాశ్వ్యమ్ పశుమ్ ఉత గవ్యం శతావయమ్ |
  శ్యావాశ్వస్తుతాయ యా దోర్ వీరాయోపబర్బృహత్ || 5-061-05

  ఉత త్వా స్త్రీ శశీయసీ పుంసో భవతి వస్యసీ |
  అదేవత్రాద్ అరాధసః || 5-061-06

  వి యా జానాతి జసురిం వి తృష్యన్తం వి కామినమ్ |
  దేవత్రా కృణుతే మనః || 5-061-07

  ఉత ఘా నేమో అస్తుతః పుమాఇతి బ్రువే పణిః |
  స వైరదేయ ఇత్ సమః || 5-061-08

  ఉత మే ऽరపద్ యువతిర్ మమన్దుషీ ప్రతి శ్యావాయ వర్తనిమ్ |
  వి రోహితా పురుమీళ్హాయ యేమతుర్ విప్రాయ దీర్ఘయశసే || 5-061-09

  యో మే ధేనూనాం శతం వైదదశ్విర్ యథా దదత్ |
  తరన్త ఇవ మంహనా || 5-061-10

  య ఈం వహన్త ఆశుభిః పిబన్తో మదిరమ్ మధు |
  అత్ర శ్రవాంసి దధిరే || 5-061-11

  యేషాం శ్రియాధి రోదసీ విభ్రాజన్తే రథేష్వ్ ఆ |
  దివి రుక్మ ఇవోపరి || 5-061-12

  యువా స మారుతో గణస్ త్వేషరథో అనేద్యః |
  శుభంయావాప్రతిష్కుతః || 5-061-13

  కో వేద నూనమ్ ఏషాం యత్రా మదన్తి ధూతయః |
  ఋతజాతా అరేపసః || 5-061-14

  యూయమ్ మర్తం విపన్యవః ప్రణేతార ఇత్థా ధియా |
  శ్రోతారో యామహూతిషు || 5-061-15

  తే నో వసూని కామ్యా పురుశ్చన్ద్రా రిశాదసః |
  ఆ యజ్ఞియాసో వవృత్తన || 5-061-16

  ఏతమ్ మే స్తోమమ్ ఊర్మ్యే దార్భ్యాయ పరా వహ |
  గిరో దేవి రథీర్ ఇవ || 5-061-17

  ఉత మే వోచతాద్ ఇతి సుతసోమే రథవీతౌ |
  న కామో అప వేతి మే || 5-061-18

  ఏష క్షేతి రథవీతిర్ మఘవా గోమతీర్ అను |
  పర్వతేష్వ్ అపశ్రితః || 5-061-19