ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 60)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఈళే అగ్నిం స్వవసం నమోభిర్ ఇహ ప్రసత్తో వి చయత్ కృతం నః |
  రథైర్ ఇవ ప్ర భరే వాజయద్భిః ప్రదక్షిణిన్ మరుతాం స్తోమమ్ ఋధ్యామ్ || 5-060-01

  ఆ యే తస్థుః పృషతీషు శ్రుతాసు సుఖేషు రుద్రా మరుతో రథేషు |
  వనా చిద్ ఉగ్రా జిహతే ని వో భియా పృథివీ చిద్ రేజతే పర్వతశ్ చిత్ || 5-060-02

  పర్వతశ్ చిన్ మహి వృద్ధో బిభాయ దివశ్ చిత్ సాను రేజత స్వనే వః |
  యత్ క్రీళథ మరుత ఋష్టిమన్త ఆప ఇవ సధ్ర్యఞ్చో ధవధ్వే || 5-060-03

  వరా ఇవేద్ రైవతాసో హిరణ్యైర్ అభి స్వధాభిస్ తన్వః పిపిశ్రే |
  శ్రియే శ్రేయాంసస్ తవసో రథేషు సత్రా మహాంసి చక్రిరే తనూషు || 5-060-04

  అజ్యేష్ఠాసో అకనిష్ఠాస ఏతే సమ్ భ్రాతరో వావృధుః సౌభగాయ |
  యువా పితా స్వపా రుద్ర ఏషాం సుదుఘా పృశ్నిః సుదినా మరుద్భ్యః || 5-060-05

  యద్ ఉత్తమే మరుతో మధ్యమే వా యద్ వావమే సుభగాసో దివి ష్ఠ |
  అతో నో రుద్రా ఉత వా న్వ్ అస్యాగ్నే విత్తాద్ ధవిషో యద్ యజామ || 5-060-06

  అగ్నిశ్ చ యన్ మరుతో విశ్వవేదసో దివో వహధ్వ ఉత్తరాద్ అధి ష్ణుభిః |
  తే మన్దసానా ధునయో రిశాదసో వామం ధత్త యజమానాయ సున్వతే || 5-060-07

  అగ్నే మరుద్భిః శుభయద్భిర్ ఋక్వభిః సోమమ్ పిబ మన్దసానో గణశ్రిభిః |
  పావకేభిర్ విశ్వమిన్వేభిర్ ఆయుభిర్ వైశ్వానర ప్రదివా కేతునా సజూః || 5-060-08