ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 59)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వ స్పళ్ అక్రన్ సువితాయ దావనే ऽర్చా దివే ప్ర పృథివ్యా ఋతమ్ భరే |
  ఉక్షన్తే అశ్వాన్ తరుషన్త ఆ రజో ऽను స్వమ్ భానుం శ్రథయన్తే అర్ణవైః || 5-059-01

  అమాద్ ఏషామ్ భియసా భూమిర్ ఏజతి నౌర్ న పూర్ణా క్షరతి వ్యథిర్ యతీ |
  దూరేదృశో యే చితయన్త ఏమభిర్ అన్తర్ మహే విదథే యేతిరే నరః || 5-059-02

  గవామ్ ఇవ శ్రియసే శృఙ్గమ్ ఉత్తమం సూర్యో న చక్షూ రజసో విసర్జనే |
  అత్యా ఇవ సుభ్వశ్ చారవ స్థన మర్యా ఇవ శ్రియసే చేతథా నరః || 5-059-03

  కో వో మహాన్తి మహతామ్ ఉద్ అశ్నవత్ కస్ కావ్యా మరుతః కో హ పౌంస్యా |
  యూయం హ భూమిం కిరణం న రేజథ ప్ర యద్ భరధ్వే సువితాయ దావనే || 5-059-04

  అశ్వా ఇవేద్ అరుషాసః సబన్ధవః శూరా ఇవ ప్రయుధః ప్రోత యుయుధుః |
  మర్యా ఇవ సువృధో వావృధుర్ నరః సూర్యస్య చక్షుః ప్ర మినన్తి వృష్టిభిః || 5-059-05

  తే అజ్యేష్ఠా అకనిష్ఠాస ఉద్భిదో ऽమధ్యమాసో మహసా వి వావృధుః |
  సుజాతాసో జనుషా పృశ్నిమాతరో దివో మర్యా ఆ నో అచ్ఛా జిగాతన || 5-059-06

  వయో న యే శ్రేణీః పప్తుర్ ఓజసాన్తాన్ దివో బృహతః సానునస్ పరి |
  అశ్వాస ఏషామ్ ఉభయే యథా విదుః ప్ర పర్వతస్య నభనూఅచుచ్యవుః || 5-059-07

  మిమాతు ద్యౌర్ అదితిర్ వీతయే నః సం దానుచిత్రా ఉషసో యతన్తామ్ |
  ఆచుచ్యవుర్ దివ్యం కోశమ్ ఏత ఋషే రుద్రస్య మరుతో గృణానాః || 5-059-08