ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 58)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తమ్ ఉ నూనం తవిషీమన్తమ్ ఏషాం స్తుషే గణమ్ మారుతం నవ్యసీనామ్ |
  య ఆశ్వశ్వా అమవద్ వహన్త ఉతేశిరే అమృతస్య స్వరాజః || 5-058-01

  త్వేషం గణం తవసం ఖాదిహస్తం ధునివ్రతమ్ మాయినం దాతివారమ్ |
  మయోభువో యే అమితా మహిత్వా వన్దస్వ విప్ర తువిరాధసో నౄన్ || 5-058-02

  ఆ వో యన్తూదవాహాసో అద్య వృష్టిం యే విశ్వే మరుతో జునన్తి |
  అయం యో అగ్నిర్ మరుతః సమిద్ధ ఏతం జుషధ్వం కవయో యువానః || 5-058-03

  యూయం రాజానమ్ ఇర్యం జనాయ విభ్వతష్టం జనయథా యజత్రాః |
  యుష్మద్ ఏతి ముష్టిహా బాహుజూతో యుష్మద్ సదశ్వో మరుతః సువీరః || 5-058-04

  అరా ఇవేద్ అచరమా అహేవ ప్ర-ప్ర జాయన్తే అకవా మహోభిః |
  పృశ్నేః పుత్రా ఉపమాసో రభిష్ఠాః స్వయా మత్యా మరుతః సమ్ మిమిక్షుః || 5-058-05

  యత్ ప్రాయాసిష్ట పృషతీభిర్ అశ్వైర్ వీళుపవిభిర్ మరుతో రథేభిః |
  క్షోదన్త ఆపో రిణతే వనాన్య్ అవోస్రియో వృషభః క్రన్దతు ద్యౌః || 5-058-06

  ప్రథిష్ట యామన్ పృథివీ చిద్ ఏషామ్ భర్తేవ గర్భం స్వమ్ ఇచ్ ఛవో ధుః |
  వాతాన్ హ్య్ అశ్వాన్ ధుర్య్ ఆయుయుజ్రే వర్షం స్వేదం చక్రిరే రుద్రియాసః || 5-058-07

  హయే నరో మరుతో మృళతా నస్ తువీమఘాసో అమృతా ఋతజ్ఞాః |
  సత్యశ్రుతః కవయో యువానో బృహద్గిరయో బృహద్ ఉక్షమాణాః || 5-058-08