ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 57)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ రుద్రాస ఇన్ద్రవన్తః సజోషసో హిరణ్యరథాః సువితాయ గన్తన |
  ఇయం వో అస్మత్ ప్రతి హర్యతే మతిస్ తృష్ణజే న దివ ఉత్సా ఉదన్యవే || 5-057-01

  వాశీమన్త ఋష్టిమన్తో మనీషిణః సుధన్వాన ఇషుమన్తో నిషఙ్గిణః |
  స్వశ్వా స్థ సురథాః పృశ్నిమాతరః స్వాయుధా మరుతో యాథనా శుభమ్ || 5-057-02

  ధూనుథ ద్యామ్ పర్వతాన్ దాశుషే వసు ని వో వనా జిహతే యామనో భియా |
  కోపయథ పృథివీమ్ పృశ్నిమాతరః శుభే యద్ ఉగ్రాః పృషతీర్ అయుగ్ధ్వమ్ || 5-057-03

  వాతత్విషో మరుతో వర్షనిర్ణిజో యమా ఇవ సుసదృశః సుపేశసః |
  పిశఙ్గాశ్వా అరుణాశ్వా అరేపసః ప్రత్వక్షసో మహినా ద్యౌర్ ఇవోరవః || 5-057-04

  పురుద్రప్సా అఞ్జిమన్తః సుదానవస్ త్వేషసందృశో అనవభ్రరాధసః |
  సుజాతాసో జనుషా రుక్మవక్షసో దివో అర్కా అమృతం నామ భేజిరే || 5-057-05

  ఋష్టయో వో మరుతో అంసయోర్ అధి సహ ఓజో బాహ్వోర్ వో బలం హితమ్ |
  నృమ్ణా శీర్షస్వ్ ఆయుధా రథేషు వో విశ్వా వః శ్రీర్ అధి తనూషు పిపిశే || 5-057-06

  గోమద్ అశ్వావద్ రథవత్ సువీరం చన్ద్రవద్ రాధో మరుతో దదా నః |
  ప్రశస్తిం నః కృణుత రుద్రియాసో భక్షీయ వో ऽవసో దైవ్యస్య || 5-057-07

  హయే నరో మరుతో మృళతా నస్ తువీమఘాసో అమృతా ఋతజ్ఞాః |
  సత్యశ్రుతః కవయో యువానో బృహద్గిరయో బృహద్ ఉక్షమాణాః || 5-057-08