ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే శర్ధన్తమ్ ఆ గణమ్ పిష్టం రుక్మేభిర్ అఞ్జిభిః |
  విశో అద్య మరుతామ్ అవ హ్వయే దివశ్ చిద్ రోచనాద్ అధి || 5-056-01

  యథా చిన్ మన్యసే హృదా తద్ ఇన్ మే జగ్ముర్ ఆశసః |
  యే తే నేదిష్ఠం హవనాన్య్ ఆగమన్ తాన్ వర్ధ భీమసందృశః || 5-056-02

  మీళ్హుష్మతీవ పృథివీ పరాహతా మదన్త్య్ ఏత్య్ అస్మద్ ఆ |
  ఋక్షో న వో మరుతః శిమీవాఅమో దుధ్రో గౌర్ ఇవ భీమయుః || 5-056-03

  ని యే రిణన్త్య్ ఓజసా వృథా గావో న దుర్ధురః |
  అశ్మానం చిత్ స్వర్యమ్ పర్వతం గిరిమ్ ప్ర చ్యావయన్తి యామభిః || 5-056-04

  ఉత్ తిష్ఠ నూనమ్ ఏషాం స్తోమైః సముక్షితానామ్ |
  మరుతామ్ పురుతమమ్ అపూర్వ్యం గవాం సర్గమ్ ఇవ హ్వయే || 5-056-05

  యుఙ్గ్ధ్వం హ్య్ అరుషీ రథే యుఙ్గ్ధ్వం రథేషు రోహితః |
  యుఙ్గ్ధ్వం హరీ అజిరా ధురి వోళ్హవే వహిష్ఠా ధురి వోళ్హవే || 5-056-06

  ఉత స్య వాజ్య్ అరుషస్ తువిష్వణిర్ ఇహ స్మ ధాయి దర్శతః |
  మా వో యామేషు మరుతశ్ చిరం కరత్ ప్ర తం రథేషు చోదత || 5-056-07

  రథం ను మారుతం వయం శ్రవస్యుమ్ ఆ హువామహే |
  ఆ యస్మిన్ తస్థౌ సురణాని బిభ్రతీ సచా మరుత్సు రోదసీ || 5-056-08

  తం వః శర్ధం రథేశుభం త్వేషమ్ పనస్యుమ్ ఆ హువే |
  యస్మిన్ సుజాతా సుభగా మహీయతే సచా మరుత్సు మీళ్హుషీ || 5-056-09