ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రయజ్యవో మరుతో భ్రాజదృష్టయో బృహద్ వయో దధిరే రుక్మవక్షసః |
  ఈయన్తే అశ్వైః సుయమేభిర్ ఆశుభిః శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-01

  స్వయం దధిధ్వే తవిషీం యథా విద బృహన్ మహాన్త ఉర్వియా వి రాజథ |
  ఉతాన్తరిక్షమ్ మమిరే వ్య్ ఓజసా శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-02

  సాకం జాతాః సుభ్వః సాకమ్ ఉక్షితాః శ్రియే చిద్ ఆ ప్రతరం వావృధుర్ నరః |
  విరోకిణః సూర్యస్యేవ రశ్మయః శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-03

  ఆభూషేణ్యం వో మరుతో మహిత్వనం దిదృక్షేణ్యం సూర్యస్యేవ చక్షణమ్ |
  ఉతో అస్మాఅమృతత్వే దధాతన శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-04

  ఉద్ ఈరయథా మరుతః సముద్రతో యూయం వృష్టిం వర్షయథా పురీషిణః |
  న వో దస్రా ఉప దస్యన్తి ధేనవః శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-05

  యద్ అశ్వాన్ ధూర్షు పృషతీర్ అయుగ్ధ్వం హిరణ్యయాన్ ప్రత్య్ అత్కాఅముగ్ధ్వమ్ |
  విశ్వా ఇత్ స్పృధో మరుతో వ్య్ అస్యథ శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-06

  న పర్వతా న నద్యో వరన్త వో యత్రాచిధ్వమ్ మరుతో గచ్ఛథేద్ ఉ తత్ |
  ఉత ద్యావాపృథివీ యాథనా పరి శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-07

  యత్ పూర్వ్యమ్ మరుతో యచ్ చ నూతనం యద్ ఉద్యతే వసవో యచ్ చ శస్యతే |
  విశ్వస్య తస్య భవథా నవేదసః శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-08

  మృళత నో మరుతో మా వధిష్టనాస్మభ్యం శర్మ బహులం వి యన్తన |
  అధి స్తోత్రస్య సఖ్యస్య గాతన శుభం యాతామ్ అను రథా అవృత్సత || 5-055-09

  యూయమ్ అస్మాన్ నయత వస్యో అచ్ఛా నిర్ అంహతిభ్యో మరుతో గృణానాః |
  జుషధ్వం నో హవ్యదాతిం యజత్రా వయం స్యామ పతయో రయీణామ్ || 5-055-10