ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర శర్ధాయ మారుతాయ స్వభానవ ఇమాం వాచమ్ అనజా పర్వతచ్యుతే |
  ఘర్మస్తుభే దివ ఆ పృష్ఠయజ్వనే ద్యుమ్నశ్రవసే మహి నృమ్ణమ్ అర్చత || 5-054-01

  ప్ర వో మరుతస్ తవిషా ఉదన్యవో వయోవృధో అశ్వయుజః పరిజ్రయః |
  సం విద్యుతా దధతి వాశతి త్రితః స్వరన్త్య్ ఆపో ऽవనా పరిజ్రయః || 5-054-02

  విద్యున్మహసో నరో అశ్మదిద్యవో వాతత్విషో మరుతః పర్వతచ్యుతః |
  అబ్దయా చిన్ ముహుర్ ఆ హ్రాదునీవృత స్తనయదమా రభసా ఉదోజసః || 5-054-03

  వ్య్ అక్తూన్ రుద్రా వ్య్ అహాని శిక్వసో వ్య్ అన్తరిక్షం వి రజాంసి ధూతయః |
  వి యద్ అజ్రాఅజథ నావ ఈం యథా వి దుర్గాణి మరుతో నాహ రిష్యథ || 5-054-04

  తద్ వీర్యం వో మరుతో మహిత్వనం దీర్ఘం తతాన సూర్యో న యోజనమ్ |
  ఏతా న యామే అగృభీతశోచిషో ऽనశ్వదాం యన్ న్య్ అయాతనా గిరిమ్ || 5-054-05

  అభ్రాజి శర్ధో మరుతో యద్ అర్ణసమ్ మోషథా వృక్షం కపనేవ వేధసః |
  అధ స్మా నో అరమతిం సజోషసశ్ చక్షుర్ ఇవ యన్తమ్ అను నేషథా సుగమ్ || 5-054-06

  న స జీయతే మరుతో న హన్యతే న స్రేధతి న వ్యథతే న రిష్యతి |
  నాస్య రాయ ఉప దస్యన్తి నోతయ ఋషిం వా యం రాజానం వా సుషూదథ || 5-054-07

  నియుత్వన్తో గ్రామజితో యథా నరో ऽర్యమణో న మరుతః కబన్ధినః |
  పిన్వన్త్య్ ఉత్సం యద్ ఇనాసో అస్వరన్ వ్య్ ఉన్దన్తి పృథివీమ్ మధ్వో అన్ధసా || 5-054-08
 
  ప్రవత్వతీయమ్ పృథివీ మరుద్భ్యః ప్రవత్వతీ ద్యౌర్ భవతి ప్రయద్భ్యః |
  ప్రవత్వతీః పథ్యా అన్తరిక్ష్యాః ప్రవత్వన్తః పర్వతా జీరదానవః || 5-054-09

  యన్ మరుతః సభరసః స్వర్ణరః సూర్య ఉదితే మదథా దివో నరః |
  న వో ऽశ్వాః శ్రథయన్తాహ సిస్రతః సద్యో అస్యాధ్వనః పారమ్ అశ్నుథ || 5-054-10

  అంసేషు వ ఋష్టయః పత్సు ఖాదయో వక్షస్సు రుక్మా మరుతో రథే శుభః |
  అగ్నిభ్రాజసో విద్యుతో గభస్త్యోః శిప్రాః శీర్షసు వితతా హిరణ్యయీః || 5-054-11

  తం నాకమ్ అర్యో అగృభీతశోచిషం రుశత్ పిప్పలమ్ మరుతో వి ధూనుథ |
  సమ్ అచ్యన్త వృజనాతిత్విషన్త యత్ స్వరన్తి ఘోషం వితతమ్ ఋతాయవః || 5-054-12

  యుష్మాదత్తస్య మరుతో విచేతసో రాయః స్యామ రథ్యో వయస్వతః |
  న యో యుచ్ఛతి తిష్యో యథా దివో ऽస్మే రారన్త మరుతః సహస్రిణమ్ || 5-054-13

  యూయం రయిమ్ మరుత స్పార్హవీరం యూయమ్ ఋషిమ్ అవథ సామవిప్రమ్ |
  యూయమ్ అర్వన్తమ్ భరతాయ వాజం యూయం ధత్థ రాజానం శ్రుష్టిమన్తమ్ || 5-054-14

  తద్ వో యామి ద్రవిణం సద్యౌతయో యేనా స్వర్ ణ తతనామ నౄఅభి |
  ఇదం సు మే మరుతో హర్యతా వచో యస్య తరేమ తరసా శతం హిమాః || 5-054-15