ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కో వేద జానమ్ ఏషాం కో వా పురా సుమ్నేష్వ్ ఆస మరుతామ్ |
  యద్ యుయుజ్రే కిలాస్యః || 5-053-01

  ఐతాన్ రథేషు తస్థుషః కః శుశ్రావ కథా యయుః |
  కస్మై సస్రుః సుదాసే అన్వ్ ఆపయ ఇళాభిర్ వృష్టయః సహ || 5-053-02

  తే మ ఆహుర్ య ఆయయుర్ ఉప ద్యుభిర్ విభిర్ మదే |
  నరో మర్యా అరేపస ఇమాన్ పశ్యన్న్ ఇతి ష్టుహి || 5-053-03

  యే అఞ్జిషు యే వాశీషు స్వభానవః స్రక్షు రుక్మేషు ఖాదిషు |
  శ్రాయా రథేషు ధన్వసు || 5-053-04

  యుష్మాకం స్మా రథాఅను ముదే దధే మరుతో జీరదానవః |
  వృష్టీ ద్యావో యతీర్ ఇవ || 5-053-05

  ఆ యం నరః సుదానవో దదాశుషే దివః కోశమ్ అచుచ్యవుః |
  వి పర్జన్యం సృజన్తి రోదసీ అను ధన్వనా యన్తి వృష్టయః || 5-053-06

  తతృదానాః సిన్ధవః క్షోదసా రజః ప్ర సస్రుర్ ధేనవో యథా |
  స్యన్నా అశ్వా ఇవాధ్వనో విమోచనే వి యద్ వర్తన్త ఏన్యః || 5-053-07

  ఆ యాత మరుతో దివ ఆన్తరిక్షాద్ అమాద్ ఉత |
  మావ స్థాత పరావతః || 5-053-08

  మా వో రసానితభా కుభా క్రుముర్ మా వః సిన్ధుర్ ని రీరమత్ |
  మా వః పరి ష్ఠాత్ సరయుః పురీషిణ్య్ అస్మే ఈత్ సుమ్నమ్ అస్తు వః || 5-053-09

  తం వః శర్ధం రథానాం త్వేషం గణమ్ మారుతం నవ్యసీనామ్ |
  అను ప్ర యన్తి వృష్టయః || 5-053-10

  శర్ధం-శర్ధం వ ఏషాం వ్రాతం-వ్రాతం గణం-గణం సుశస్తిభిః |
  అను క్రామేమ ధీతిభిః || 5-053-11

  కస్మా అద్య సుజాతాయ రాతహవ్యాయ ప్ర యయుః |
  ఏనా యామేన మరుతః || 5-053-12

  యేన తోకాయ తనయాయ ధాన్యమ్ బీజం వహధ్వే అక్షితమ్ |
  అస్మభ్యం తద్ ధత్తన యద్ వ ఈమహే రాధో విశ్వాయు సౌభగమ్ || 5-053-13

  అతీయామ నిదస్ తిరః స్వస్తిభిర్ హిత్వావద్యమ్ అరాతీః |
  వృష్ట్వీ శం యోర్ ఆప ఉస్రి భేషజం స్యామ మరుతః సహ || 5-053-14

  సుదేవః సమహాసతి సువీరో నరో మరుతః స మర్త్యః |
  యం త్రాయధ్వే స్యామ తే || 5-053-15

  స్తుహి భోజాన్ స్తువతో అస్య యామని రణన్ గావో న యవసే |
  యతః పూర్వాఇవ సఖీఅను హ్వయ గిరా గృణీహి కామినః || 5-053-16