ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర శ్యావాశ్వ ధృష్ణుయార్చా మరుద్భిర్ ఋక్వభిః |
  యే అద్రోఘమ్ అనుష్వధం శ్రవో మదన్తి యజ్ఞియాః || 5-052-01

  తే హి స్థిరస్య శవసః సఖాయః సన్తి ధృష్ణుయా |
  తే యామన్న్ ఆ ధృషద్వినస్ త్మనా పాన్తి శశ్వతః || 5-052-02

  తే స్యన్ద్రాసో నోక్షణో ऽతి ష్కన్దన్తి శర్వరీః |
  మరుతామ్ అధా మహో దివి క్షమా చ మన్మహే || 5-052-03

  మరుత్సు వో దధీమహి స్తోమం యజ్ఞం చ ధృష్ణుయా |
  విశ్వే యే మానుషా యుగా పాన్తి మర్త్యం రిషః || 5-052-04

  అర్హన్తో యే సుదానవో నరో అసామిశవసః |
  ప్ర యజ్ఞం యజ్ఞియేభ్యో దివో అర్చా మరుద్భ్యః || 5-052-05

  ఆ రుక్మైర్ ఆ యుధా నర ఋష్వా ఋష్టీర్ అసృక్షత |
  అన్వ్ ఏనాఅహ విద్యుతో మరుతో జజ్ఝతీర్ ఇవ భానుర్ అర్త త్మనా దివః || 5-052-06

  యే వావృధన్త పార్థివా య ఉరావ్ అన్తరిక్ష ఆ |
  వృజనే వా నదీనాం సధస్థే వా మహో దివః || 5-052-07

  శర్ధో మారుతమ్ ఉచ్ ఛంస సత్యశవసమ్ ఋభ్వసమ్ |
  ఉత స్మ తే శుభే నరః ప్ర స్యన్ద్రా యుజత త్మనా || 5-052-08

  ఉత స్మ తే పరుష్ణ్యామ్ ఊర్ణా వసత శున్ధ్యవః |
  ఉత పవ్యా రథానామ్ అద్రిమ్ భిన్దన్త్య్ ఓజసా || 5-052-09

  ఆపథయో విపథయో ऽన్తస్పథా అనుపథాః |
  ఏతేభిర్ మహ్యం నామభిర్ యజ్ఞం విష్టార ఓహతే || 5-052-10

  అధా నరో న్య్ ఓహతే ऽధా నియుత ఓహతే |
  అధా పారావతా ఇతి చిత్రా రూపాణి దర్శ్యా || 5-052-11

  ఛన్దస్తుభః కుభన్యవ ఉత్సమ్ ఆ కీరిణో నృతుః |
  తే మే కే చిన్ న తాయవ ఊమా ఆసన్ దృశి త్విషే || 5-052-12

  య ఋష్వా ఋష్టివిద్యుతః కవయః సన్తి వేధసః |
  తమ్ ఋషే మారుతం గణం నమస్యా రమయా గిరా || 5-052-13

  అచ్ఛ ఋషే మారుతం గణం దానా మిత్రం న యోషణా |
  దివో వా ధృష్ణవ ఓజసా స్తుతా ధీభిర్ ఇషణ్యత || 5-052-14

  నూ మన్వాన ఏషాం దేవాఅచ్ఛా న వక్షణా |
  దానా సచేత సూరిభిర్ యామశ్రుతేభిర్ అఞ్జిభిః || 5-052-15

  ప్ర యే మే బన్ధ్వేషే గాం వోచన్త సూరయః పృశ్నిం వోచన్త మాతరమ్ |
  అధా పితరమ్ ఇష్మిణం రుద్రం వోచన్త శిక్వసః || 5-052-16

  సప్త మే సప్త శాకిన ఏకమ్-ఏకా శతా దదుః |
  యమునాయామ్ అధి శ్రుతమ్ ఉద్ రాధో గవ్యమ్ మృజే ని రాధో అశ్వ్యమ్ మృజే || 5-052-17