ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే సుతస్య పీతయే విశ్వైర్ ఊమేభిర్ ఆ గహి |
  దేవేభిర్ హవ్యదాతయే || 5-051-01

  ఋతధీతయ ఆ గత సత్యధర్మాణో అధ్వరమ్ |
  అగ్నేః పిబత జిహ్వయా || 5-051-02

  విప్రేభిర్ విప్ర సన్త్య ప్రాతర్యావభిర్ ఆ గహి |
  దేవేభిః సోమపీతయే || 5-051-03

  అయం సోమశ్ చమూ సుతో ऽమత్రే పరి షిచ్యతే |
  ప్రియ ఇన్ద్రాయ వాయవే || 5-051-04

  వాయవ్ ఆ యాహి వీతయే జుషాణో హవ్యదాతయే |
  పిబా సుతస్యాన్ధసో అభి ప్రయః || 5-051-05

  ఇన్ద్రశ్ చ వాయవ్ ఏషాం సుతానామ్ పీతిమ్ అర్హథః |
  తాఞ్ జుషేథామ్ అరేపసావ్ అభి ప్రయః || 5-051-06

  సుతా ఇన్ద్రాయ వాయవే సోమాసో దధ్యాశిరః |
  నిమ్నం న యన్తి సిన్ధవో ऽభి ప్రయః || 5-051-07

  సజూర్ విశ్వేభిర్ దేవేభిర్ అశ్విభ్యామ్ ఉషసా సజూః |
  ఆ యాహ్య్ అగ్నే అత్రివత్ సుతే రణ || 5-051-08

  సజూర్ మిత్రావరుణాభ్యాం సజూః సోమేన విష్ణునా |
  ఆ యాహ్య్ అగ్నే అత్రివత్ సుతే రణ || 5-051-09

  సజూర్ ఆదిత్యైర్ వసుభిః సజూర్ ఇన్ద్రేణ వాయునా |
  ఆ యాహ్య్ అగ్నే అత్రివత్ సుతే రణ || 5-051-10

  స్వస్తి నో మిమీతామ్ అశ్వినా భగః స్వస్తి దేవ్య్ అదితిర్ అనర్వణః |
  స్వస్తి పూషా అసురో దధాతు నః స్వస్తి ద్యావాపృథివీ సుచేతునా || 5-051-11

  స్వస్తయే వాయుమ్ ఉప బ్రవామహై సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్ పతిః |
  బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తయే స్వస్తయ ఆదిత్యాసో భవన్తు నః || 5-051-12

  విశ్వే దేవా నో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసుర్ అగ్నిః స్వస్తయే |
  దేవా అవన్త్వ్ ఋభవః స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వ్ అంహసః || 5-051-13

  స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పథ్యే రేవతి |
  స్వస్తి న ఇన్ద్రశ్ చాగ్నిశ్ చ స్వస్తి నో అదితే కృధి || 5-051-14

  స్వస్తి పన్థామ్ అను చరేమ సూర్యాచన్ద్రమసావ్ ఇవ |
  పునర్ దదతాఘ్నతా జానతా సం గమేమహి || 5-051-15