ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విశ్వో దేవస్య నేతుర్ మర్తో వురీత సఖ్యమ్ |
  విశ్వో రాయ ఇషుధ్యతి ద్యుమ్నం వృణీత పుష్యసే || 5-050-01

  తే తే దేవ నేతర్ యే చేమాఅనుశసే |
  తే రాయా తే హ్య్ ఆపృచే సచేమహి సచథ్యాః || 5-050-02

  అతో న ఆ నౄన్ అతిథీన్ అతః పత్నీర్ దశస్యత |
  ఆరే విశ్వమ్ పథేష్ఠాం ద్విషో యుయోతు యూయువిః || 5-050-03

  యత్ర వహ్నిర్ అభిహితో దుద్రవద్ ద్రోణ్యః పశుః |
  నృమణా వీరపస్త్యో ऽర్ణా ధీరేవ సనితా || 5-050-04

  ఏష తే దేవ నేతా రథస్పతిః శం రయిః |
  శం రాయే శం స్వస్తయ ఇషస్తుతో మనామహే దేవస్తుతో మనామహే || 5-050-05