ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దేవం వో అద్య సవితారమ్ ఏషే భగం చ రత్నం విభజన్తమ్ ఆయోః |
  ఆ వాం నరా పురుభుజా వవృత్యాం దివే-దివే చిద్ అశ్వినా సఖీయన్ || 5-049-01

  ప్రతి ప్రయాణమ్ అసురస్య విద్వాన్ సూక్తైర్ దేవం సవితారం దువస్య |
  ఉప బ్రువీత నమసా విజానఞ్ జ్యేష్ఠం చ రత్నం విభజన్తమ్ ఆయోః || 5-049-02

  అదత్రయా దయతే వార్యాణి పూషా భగో అదితిర్ వస్త ఉస్రః |
  ఇన్ద్రో విష్ణుర్ వరుణో మిత్రో అగ్నిర్ అహాని భద్రా జనయన్త దస్మాః || 5-049-03

  తన్ నో అనర్వా సవితా వరూథం తత్ సిన్ధవ ఇషయన్తో అను గ్మన్ |
  ఉప యద్ వోచే అధ్వరస్య హోతా రాయః స్యామ పతయో వాజరత్నాః || 5-049-04

  ప్ర యే వసుభ్య ఈవద్ ఆ నమో దుర్ యే మిత్రే వరుణే సూక్తవాచః |
  అవైత్వ్ అభ్వం కృణుతా వరీయో దివస్పృథివ్యోర్ అవసా మదేమ || 5-049-05