ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  కద్ ఉ ప్రియాయ ధామ్నే మనామహే స్వక్షత్రాయ స్వయశసే మహే వయమ్ |
  ఆమేన్యస్య రజసో యద్ అభ్ర ఆఅపో వృణానా వితనోతి మాయినీ || 5-048-01

  తా అత్నత వయునం వీరవక్షణం సమాన్యా వృతయా విశ్వమ్ ఆ రజః |
  అపో అపాచీర్ అపరా అపేజతే ప్ర పూర్వాభిస్ తిరతే దేవయుర్ జనః || 5-048-02

  ఆ గ్రావభిర్ అహన్యేభిర్ అక్తుభిర్ వరిష్ఠం వజ్రమ్ ఆ జిఘర్తి మాయిని |
  శతం వా యస్య ప్రచరన్ స్వే దమే సంవర్తయన్తో వి చ వర్తయన్న్ అహా || 5-048-03

  తామ్ అస్య రీతిమ్ పరశోర్ ఇవ ప్రత్య్ అనీకమ్ అఖ్యమ్ భుజే అస్య వర్పసః |
  సచా యది పితుమన్తమ్ ఇవ క్షయం రత్నం దధాతి భరహూతయే విశే || 5-048-04

  స జిహ్వయా చతురనీక ఋఞ్జతే చారు వసానో వరుణో యతన్న్ అరిమ్ |
  న తస్య విద్మ పురుషత్వతా వయం యతో భగః సవితా దాతి వార్యమ్ || 5-048-05