ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రయుఞ్జతీ దివ ఏతి బ్రువాణా మహీ మాతా దుహితుర్ బోధయన్తీ |
  ఆవివాసన్తీ యువతిర్ మనీషా పితృభ్య ఆ సదనే జోహువానా || 5-047-01

  అజిరాసస్ తదప ఈయమానా ఆతస్థివాంసో అమృతస్య నాభిమ్ |
  అనన్తాస ఉరవో విశ్వతః సీమ్ పరి ద్యావాపృథివీ యన్తి పన్థాః || 5-047-02

  ఉక్షా సముద్రో అరుషః సుపర్ణః పూర్వస్య యోనిమ్ పితుర్ ఆ వివేశ |
  మధ్యే దివో నిహితః పృశ్నిర్ అశ్మా వి చక్రమే రజసస్ పాత్య్ అన్తౌ || 5-047-03

  చత్వార ఈమ్ బిభ్రతి క్షేమయన్తో దశ గర్భం చరసే ధాపయన్తే |
  త్రిధాతవః పరమా అస్య గావో దివశ్ చరన్తి పరి సద్యో అన్తాన్ || 5-047-04

  ఇదం వపుర్ నివచనం జనాసశ్ చరన్తి యన్ నద్యస్ తస్థుర్ ఆపః |
  ద్వే యద్ ఈమ్ బిభృతో మాతుర్ అన్యే ఇహేహ జాతే యమ్యా సబన్ధూ || 5-047-05

  వి తన్వతే ధియో అస్మా అపాంసి వస్త్రా పుత్రాయ మాతరో వయన్తి |
  ఉపప్రక్షే వృషణో మోదమానా దివస్ పథా వధ్వో యన్త్య్ అచ్ఛ || 5-047-06

  తద్ అస్తు మిత్రావరుణా తద్ అగ్నే శం యోర్ అస్మభ్యమ్ ఇదమ్ అస్తు శస్తమ్ |
  అశీమహి గాధమ్ ఉత ప్రతిష్ఠాం నమో దివే బృహతే సాదనాయ || 5-047-07