ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  హయో న విద్వాఅయుజి స్వయం ధురి తాం వహామి ప్రతరణీమ్ అవస్యువమ్ |
  నాస్యా వశ్మి విముచం నావృతమ్ పునర్ విద్వాన్ పథః పురత ఋజు నేషతి || 5-046-01

  అగ్న ఇన్ద్ర వరుణ మిత్ర దేవాః శర్ధః ప్ర యన్త మారుతోత విష్ణో |
  ఉభా నాసత్యా రుద్రో అధ గ్నాః పూషా భగః సరస్వతీ జుషన్త || 5-046-02

  ఇన్ద్రాగ్నీ మిత్రావరుణాదితిం స్వః పృథివీం ద్యామ్ మరుతః పర్వతాఅపః |
  హువే విష్ణుమ్ పూషణమ్ బ్రహ్మణస్ పతిమ్ భగం ను శంసం సవితారమ్ ఊతయే || 5-046-03

  ఉత నో విష్ణుర్ ఉత వాతో అస్రిధో ద్రవిణోదా ఉత సోమో మయస్ కరత్ |
  ఉత ఋభవ ఉత రాయే నో అశ్వినోత త్వష్టోత విభ్వాను మంసతే || 5-046-04

  ఉత త్యన్ నో మారుతం శర్ధ ఆ గమద్ దివిక్షయం యజతమ్ బర్హిర్ ఆసదే |
  బృహస్పతిః శర్మ పూషోత నో యమద్ వరూథ్యం వరుణో మిత్రో అర్యమా || 5-046-05

  ఉత త్యే నః పర్వతాసః సుశస్తయః సుదీతయో నద్యస్ త్రామణే భువన్ |
  భగో విభక్తా శవసావసా గమద్ ఉరువ్యచా అదితిః శ్రోతు మే హవమ్ || 5-046-06

  దేవానామ్ పత్నీర్ ఉశతీర్ అవన్తు నః ప్రావన్తు నస్ తుజయే వాజసాతయే |
  యాః పార్థివాసో యా అపామ్ అపి వ్రతే తా నో దేవీః సుహవాః శర్మ యచ్ఛత || 5-046-07

  ఉత గ్నా వ్యన్తు దేవపత్నీర్ ఇన్ద్రాణ్య్ అగ్నాయ్య్ అశ్వినీ రాట్ |
  ఆ రోదసీ వరుణానీ శృణోతు వ్యన్తు దేవీర్ య ఋతుర్ జనీనామ్ || 5-046-08