ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విదా దివో విష్యన్న్ అద్రిమ్ ఉక్థైర్ ఆయత్యా ఉషసో అర్చినో గుః |
  అపావృత వ్రజినీర్ ఉత్ స్వర్ గాద్ వి దురో మానుషీర్ దేవ ఆవః || 5-045-01

  వి సూర్యో అమతిం న శ్రియం సాద్ ఓర్వాద్ గవామ్ మాతా జానతీ గాత్ |
  ధన్వర్ణసో నద్యః ఖాదోర్ణా స్థూణేవ సుమితా దృంహత ద్యౌః || 5-045-02

  అస్మా ఉక్థాయ పర్వతస్య గర్భో మహీనాం జనుషే పూర్వ్యాయ |
  వి పర్వతో జిహీత సాధత ద్యౌర్ ఆవివాసన్తో దసయన్త భూమ || 5-045-03

  సూక్తేభిర్ వో వచోభిర్ దేవజుష్టైర్ ఇన్ద్రా న్వ్ అగ్నీ అవసే హువధ్యై |
  ఉక్థేభిర్ హి ష్మా కవయః సుయజ్ఞా ఆవివాసన్తో మరుతో యజన్తి || 5-045-04

  ఏతో న్వ్ అద్య సుధ్యో భవామ ప్ర దుచ్ఛునా మినవామా వరీయః |
  ఆరే ద్వేషాంసి సనుతర్ దధామాయామ ప్రాఞ్చో యజమానమ్ అచ్ఛ || 5-045-05

  ఏతా ధియం కృణవామా సఖాయో ऽప యా మాతాఋణుత వ్రజం గోః |
  యయా మనుర్ విశిశిప్రం జిగాయ యయా వణిగ్ వఙ్కుర్ ఆపా పురీషమ్ || 5-045-06

  అనూనోద్ అత్ర హస్తయతో అద్రిర్ ఆర్చన్ యేన దశ మాసో నవగ్వాః |
  ఋతం యతీ సరమా గా అవిన్దద్ విశ్వాని సత్యాఙ్గిరాశ్ చకార || 5-045-07

  విశ్వే అస్యా వ్యుషి మాహినాయాః సం యద్ గోభిర్ అఙ్గిరసో నవన్త |
  ఉత్స ఆసామ్ పరమే సధస్థ ఋతస్య పథా సరమా విదద్ గాః || 5-045-08

  ఆ సూర్యో యాతు సప్తాశ్వః క్షేత్రం యద్ అస్యోర్వియా దీర్ఘయాథే |
  రఘుః శ్యేనః పతయద్ అన్ధో అచ్ఛా యువా కవిర్ దీదయద్ గోషు గచ్ఛన్ || 5-045-09

  ఆ సూర్యో అరుహచ్ ఛుక్రమ్ అర్ణో ऽయుక్త యద్ ధరితో వీతపృష్ఠాః |
  ఉద్నా న నావమ్ అనయన్త ధీరా ఆశృణ్వతీర్ ఆపో అర్వాగ్ అతిష్ఠన్ || 5-045-10

  ధియం వో అప్సు దధిషే స్వర్షాం యయాతరన్ దశ మాసో నవగ్వాః |
  అయా ధియా స్యామ దేవగోపా అయా ధియా తుతుర్యామాత్య్ అంహః || 5-045-11