ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తమ్ ప్రత్నథా పూర్వథా విశ్వథేమథా జ్యేష్ఠతాతిమ్ బర్హిషదం స్వర్విదమ్ |
  ప్రతీచీనం వృజనం దోహసే గిరాశుం జయన్తమ్ అను యాసు వర్ధసే || 5-044-01

  శ్రియే సుదృశీర్ ఉపరస్య యాః స్వర్ విరోచమానః కకుభామ్ అచోదతే |
  సుగోపా అసి న దభాయ సుక్రతో పరో మాయాభిర్ ఋత ఆస నామ తే || 5-044-02

  అత్యం హవిః సచతే సచ్ చ ధాతు చారిష్టగాతుః స హోతా సహోభరిః |
  ప్రసర్స్రాణో అను బర్హిర్ వృషా శిశుర్ మధ్యే యువాజరో విస్రుహా హితః || 5-044-03

  ప్ర వ ఏతే సుయుజో యామన్న్ ఇష్టయే నీచీర్ అముష్మై యమ్య ఋతావృధః |
  సుయన్తుభిః సర్వశాసైర్ అభీశుభిః క్రివిర్ నామాని ప్రవణే ముషాయతి || 5-044-04

  సంజర్భురాణస్ తరుభిః సుతేగృభం వయాకినం చిత్తగర్భాసు సుస్వరుః |
  ధారవాకేష్వ్ ఋజుగాథ శోభసే వర్ధస్వ పత్నీర్ అభి జీవో అధ్వరే || 5-044-05

  యాదృగ్ ఏవ దదృశే తాదృగ్ ఉచ్యతే సం ఛాయయా దధిరే సిధ్రయాప్స్వ్ ఆ |
  మహీమ్ అస్మభ్యమ్ ఉరుషామ్ ఉరు జ్రయో బృహత్ సువీరమ్ అనపచ్యుతం సహః || 5-044-06

  వేత్య్ అగ్రుర్ జనివాన్ వా అతి స్పృధః సమర్యతా మనసా సూర్యః కవిః |
  ఘ్రంసం రక్షన్తమ్ పరి విశ్వతో గయమ్ అస్మాకం శర్మ వనవత్ స్వావసుః || 5-044-07

  జ్యాయాంసమ్ అస్య యతునస్య కేతున ఋషిస్వరం చరతి యాసు నామ తే |
  యాదృశ్మిన్ ధాయి తమ్ అపస్యయా విదద్ య ఉ స్వయం వహతే సో అరం కరత్ || 5-044-08

  సముద్రమ్ ఆసామ్ అవ తస్థే అగ్రిమా న రిష్యతి సవనం యస్మిన్న్ ఆయతా |
  అత్రా న హార్ది క్రవణస్య రేజతే యత్రా మతిర్ విద్యతే పూతబన్ధనీ || 5-044-09

  స హి క్షత్రస్య మనసస్య చిత్తిభిర్ ఏవావదస్య యజతస్య సధ్రేః |
  అవత్సారస్య స్పృణవామ రణ్వభిః శవిష్ఠం వాజం విదుషా చిద్ అర్ధ్యమ్ || 5-044-10

  శ్యేన ఆసామ్ అదితిః కక్ష్యో మదో విశ్వవారస్య యజతస్య మాయినః |
  సమ్ అన్యమ్-అన్యమ్ అర్థయన్త్య్ ఏతవే విదుర్ విషాణమ్ పరిపానమ్ అన్తి తే || 5-044-11

  సదాపృణో యజతో వి ద్విషో వధీద్ బాహువృక్తః శ్రుతవిత్ తర్యో వః సచా |
  ఉభా స వరా ప్రత్య్ ఏతి భాతి చ యద్ ఈం గణమ్ భజతే సుప్రయావభిః || 5-044-12

  సుతమ్భరో యజమానస్య సత్పతిర్ విశ్వాసామ్ ఊధః స ధియామ్ ఉదఞ్చనః |
  భరద్ ధేనూ రసవచ్ ఛిశ్రియే పయో ऽనుబ్రువాణో అధ్య్ ఏతి న స్వపన్ || 5-044-13

  యో జాగార తమ్ ఋచః కామయన్తే యో జాగార తమ్ ఉ సామాని యన్తి |
  యో జాగార తమ్ అయం సోమ ఆహ తవాహమ్ అస్మి సఖ్యే న్యోకాః || 5-044-14

  అగ్నిర్ జాగార తమ్ ఋచః కామయన్తే ऽగ్నిర్ జాగార తమ్ ఉ సామాని యన్తి |
  అగ్నిర్ జాగార తమ్ అయం సోమ ఆహ తవాహమ్ అస్మి సఖ్యే న్యోకాః || 5-044-15