ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 5 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ ధేనవః పయసా తూర్ణ్యర్థా అమర్ధన్తీర్ ఉప నో యన్తు మధ్వా |
  మహో రాయే బృహతీః సప్త విప్రో మయోభువో జరితా జోహవీతి || 5-043-01

  ఆ సుష్టుతీ నమసా వర్తయధ్యై ద్యావా వాజాయ పృథివీ అమృధ్రే |
  పితా మాతా మధువచాః సుహస్తా భరే-భరే నో యశసావ్ అవిష్టామ్ || 5-043-02

  అధ్వర్యవశ్ చకృవాంసో మధూని ప్ర వాయవే భరత చారు శుక్రమ్ |
  హోతేవ నః ప్రథమః పాహ్య్ అస్య దేవ మధ్వో రరిమా తే మదాయ || 5-043-03

  దశ క్షిపో యుఞ్జతే బాహూ అద్రిం సోమస్య యా శమితారా సుహస్తా |
  మధ్వో రసం సుగభస్తిర్ గిరిష్ఠాం చనిశ్చదద్ దుదుహే శుక్రమ్ అంశుః || 5-043-04

  అసావి తే జుజుషాణాయ సోమః క్రత్వే దక్షాయ బృహతే మదాయ |
  హరీ రథే సుధురా యోగే అర్వాగ్ ఇన్ద్ర ప్రియా కృణుహి హూయమానః || 5-043-05

  ఆ నో మహీమ్ అరమతిం సజోషా గ్నాం దేవీం నమసా రాతహవ్యామ్ |
  మధోర్ మదాయ బృహతీమ్ ఋతజ్ఞామ్ ఆగ్నే వహ పథిభిర్ దేవయానైః || 5-043-06

  అఞ్జన్తి యమ్ ప్రథయన్తో న విప్రా వపావన్తం నాగ్నినా తపన్తః |
  పితుర్ న పుత్ర ఉపసి ప్రేష్ఠ ఆ ఘర్మో అగ్నిమ్ ఋతయన్న్ అసాది || 5-043-07

  అచ్ఛా మహీ బృహతీ శంతమా గీర్ దూతో న గన్త్వ్ అశ్వినా హువధ్యై |
  మయోభువా సరథా యాతమ్ అర్వాగ్ గన్తం నిధిం ధురమ్ ఆణిర్ న నాభిమ్ || 5-043-08

  ప్ర తవ్యసో నమऽక్తిం తురస్యాహమ్ పూష్ణ ఉత వాయోర్ అదిక్షి |
  యా రాధసా చోదితారా మతీనాం యా వాజస్య ద్రవిణోదా ఉత త్మన్ || 5-043-09

  ఆ నామభిర్ మరుతో వక్షి విశ్వాన్ ఆ రూపేభిర్ జాతవేదో హువానః |
  యజ్ఞం గిరో జరితుః సుష్టుతిం చ విశ్వే గన్త మరుతో విశ్వ ఊతీ || 5-043-10

  ఆ నో దివో బృహతః పర్వతాద్ ఆ సరస్వతీ యజతా గన్తు యజ్ఞమ్ |
  హవం దేవీ జుజుషాణా ఘృతాచీ శగ్మాం నో వాచమ్ ఉశతీ శృణోతు || 5-043-11

  ఆ వేధసం నీలపృష్ఠమ్ బృహన్తమ్ బృహస్పతిం సదనే సాదయధ్వమ్ |
  సాదద్యోనిం దమ ఆ దీదివాంసం హిరణ్యవర్ణమ్ అరుషం సపేమ || 5-043-12

  ఆ ధర్ణసిర్ బృహద్దివో రరాణో విశ్వేభిర్ గన్త్వ్ ఓమభిర్ హువానః |
  గ్నా వసాన ఓషధీర్ అమృధ్రస్ త్రిధాతుశృఙ్గో వృషభో వయోధాః || 5-043-13

  మాతుష్ పదే పరమే శుక్ర ఆయోర్ విపన్యవో రాస్పిరాసో అగ్మన్ |
  సుశేవ్యం నమసా రాతహవ్యాః శిశుమ్ మృజన్త్య్ ఆయవో న వాసే || 5-043-14

  బృహద్ వయో బృహతే తుభ్యమ్ అగ్నే ధియాజురో మిథునాసః సచన్త |
  దేవో-దేవః సుహవో భూతు మహ్యమ్ మా నో మాతా పృథివీ దుర్మతౌ ధాత్ || 5-043-15

  ఉరౌ దేవా అనిబాధే స్యామ |
  సమ్ అశ్వినోర్ అవసా నూతనేన మయోభువా సుప్రణీతీ గమేమ |
  ఆ నో రయిం వహతమ్ ఓత వీరాన్ ఆ విశ్వాన్య్ అమృతా సౌభగాని || 5-043-17