ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 9)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే మృళ మహాఅసి య ఈమ్ ఆ దేవయుం జనమ్ |
  ఇయేథ బర్హిర్ ఆసదమ్ || 4-009-01

  స మానుషీషు దూళభో విక్షు ప్రావీర్ అమర్త్యః |
  దూతో విశ్వేషామ్ భువత్ || 4-009-02

  స సద్మ పరి ణీయతే హోతా మన్ద్రో దివిష్టిషు |
  ఉత పోతా ని షీదతి || 4-009-03

  ఉత గ్నా అగ్నిర్ అధ్వర ఉతో గృహపతిర్ దమే |
  ఉత బ్రహ్మా ని షీదతి || 4-009-04

  వేషి హ్య్ అధ్వరీయతామ్ ఉపవక్తా జనానామ్ |
  హవ్యా చ మానుషాణామ్ || 4-009-05

  వేషీద్ వ్ అస్య దూత్యం యస్య జుజోషో అధ్వరమ్ |
  హవ్యమ్ మర్తస్య వోళ్హవే || 4-009-06

  అస్మాకం జోష్య్ అధ్వరమ్ అస్మాకం యజ్ఞమ్ అఙ్గిరః |
  అస్మాకం శృణుధీ హవమ్ || 4-009-07

  పరి తే దూళభో రథో ऽస్మాఅశ్నోతు విశ్వతః |
  యేన రక్షసి దాశుషః || 4-009-08