ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 10)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నే తమ్ అద్యాశ్వం న స్తోమైః క్రతుం న భద్రం హృదిస్పృశమ్ |
  ఋధ్యామా త ఓహైః || 4-010-01

  అధా హ్య్ అగ్నే క్రతోర్ భద్రస్య దక్షస్య సాధోః |
  రథీర్ ఋతస్య బృహతో బభూథ || 4-010-02

  ఏభిర్ నో అర్కైర్ భవా నో అర్వాఙ్ స్వర్ ణ జ్యోతిః |
  అగ్నే విశ్వేభిః సుమనా అనీకైః || 4-010-03

  ఆభిష్ టే అద్య గీర్భిర్ గృణన్తో ऽగ్నే దాశేమ |
  ప్ర తే దివో న స్తనయన్తి శుష్మాః || 4-010-04

  తవ స్వాదిష్ఠాగ్నే సందృష్టిర్ ఇదా చిద్ అహ్న ఇదా చిద్ అక్తోః |
  శ్రియే రుక్మో న రోచత ఉపాకే || 4-010-05

  ఘృతం న పూతం తనూర్ అరేపాః శుచి హిరణ్యమ్ |
  తత్ తే రుక్మో న రోచత స్వధావః || 4-010-06

  కృతం చిద్ ధి ష్మా సనేమి ద్వేషో ऽగ్న ఇనోషి మర్తాత్ |
  ఇత్థా యజమానాద్ ఋతావః || 4-010-07

  శివా నః సఖ్యా సన్తు భ్రాత్రాగ్నే దేవేషు యుష్మే |
  సా నో నాభిః సదనే సస్మిన్న్ ఊధన్ || 4-010-08