ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 11)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భద్రం తే అగ్నే సహసిన్న్ అనీకమ్ ఉపాక ఆ రోచతే సూర్యస్య |
  రుశద్ దృశే దదృశే నక్తయా చిద్ అరూక్షితం దృశ ఆ రూపే అన్నమ్ || 4-011-01

  వి షాహ్య్ అగ్నే గృణతే మనీషాం ఖం వేపసా తువిజాత స్తవానః |
  విశ్వేభిర్ యద్ వావనః శుక్ర దేవైస్ తన్ నో రాస్వ సుమహో భూరి మన్మ || 4-011-02

  త్వద్ అగ్నే కావ్యా త్వన్ మనీషాస్ త్వద్ ఉక్థా జాయన్తే రాధ్యాని |
  త్వద్ ఏతి ద్రవిణం వీరపేశా ఇత్థాధియే దాశుషే మర్త్యాయ || 4-011-03

  త్వద్ వాజీ వాజమ్భరో విహాయా అభిష్టికృజ్ జాయతే సత్యశుష్మః |
  త్వద్ రయిర్ దేవజూతో మయోభుస్ త్వద్ ఆశుర్ జూజువాఅగ్నే అర్వా || 4-011-04

  త్వామ్ అగ్నే ప్రథమం దేవయన్తో దేవమ్ మర్తా అమృత మన్ద్రజిహ్వమ్ |
  ద్వేషోయుతమ్ ఆ వివాసన్తి ధీభిర్ దమూనసం గృహపతిమ్ అమూరమ్ || 4-011-05

  ఆరే అస్మద్ అమతిమ్ ఆరే అంహ ఆరే విశ్వాం దుర్మతిం యన్ నిపాసి |
  దోషా శివః సహసః సూనో అగ్నే యం దేవ ఆ చిత్ సచసే స్వస్తి || 4-011-06