ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 12)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యస్ త్వామ్ అగ్న ఇనధతే యతస్రుక్ త్రిస్ తే అన్నం కృణవత్ సస్మిన్న్ అహన్ |
  స సు ద్యుమ్నైర్ అభ్య్ అస్తు ప్రసక్షత్ తవ క్రత్వా జాతవేదశ్ చికిత్వాన్ || 4-012-01

  ఇధ్మం యస్ తే జభరచ్ ఛశ్రమాణో మహో అగ్నే అనీకమ్ ఆ సపర్యన్ |
  స ఇధానః ప్రతి దోషామ్ ఉషాసమ్ పుష్యన్ రయిం సచతే ఘ్నన్న్ అమిత్రాన్ || 4-012-02

  అగ్నిర్ ఈశే బృహతః క్షత్రియస్యాగ్నిర్ వాజస్య పరమస్య రాయః |
  దధాతి రత్నం విధతే యవిష్ఠో వ్య్ ఆనుషఙ్ మర్త్యాయ స్వధావాన్ || 4-012-03

  యచ్ చిద్ ధి తే పురుషత్రా యవిష్ఠాచిత్తిభిశ్ చకృమా కచ్ చిద్ ఆగః |
  కృధీ ష్వ్ అస్మాఅదితేర్ అనాగాన్ వ్య్ ఏనాంసి శిశ్రథో విష్వగ్ అగ్నే || 4-012-04

  మహశ్ చిద్ అగ్న ఏనసో అభీక ఊర్వాద్ దేవానామ్ ఉత మర్త్యానామ్ |
  మా తే సఖాయః సదమ్ ఇద్ రిషామ యచ్ఛా తోకాయ తనయాయ శం యోః || 4-012-05

  యథా హ త్యద్ వసవో గౌర్యం చిత్ పది షితామ్ అముఞ్చతా యజత్రాః |
  ఏవో ష్వ్ అస్మన్ ముఞ్చతా వ్య్ అంహః ప్ర తార్య్ అగ్నే ప్రతరం న ఆయుః || 4-012-06