ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 13)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రత్య్ అగ్నిర్ ఉషసామ్ అగ్రమ్ అఖ్యద్ విభాతీనాం సుమనా రత్నధేయమ్ |
  యాతమ్ అశ్వినా సుకృతో దురోణమ్ ఉత్ సూర్యో జ్యోతిషా దేవ ఏతి || 4-013-01

  ఊర్ధ్వమ్ భానుం సవితా దేవో అశ్రేద్ ద్రప్సం దవిధ్వద్ గవిషో న సత్వా |
  అను వ్రతం వరుణో యన్తి మిత్రో యత్ సూర్యం దివ్య్ ఆరోహయన్తి || 4-013-02

  యం సీమ్ అకృణ్వన్ తమసే విపృచే ధ్రువక్షేమా అనవస్యన్తో అర్థమ్|
  తం సూర్యం హరితః సప్త యహ్వీ స్పశం విశ్వస్య జగతో వహన్తి || 4-013-03

  వహిష్ఠేభిర్ విహరన్ యాసి తన్తుమ్ అవవ్యయన్న్ అసితం దేవ వస్మ |
  దవిధ్వతో రశ్మయః సూర్యస్య చర్మేవావాధుస్ తమో అప్స్వ్ అన్తః || 4-013-04

  అనాయతో అనిబద్ధః కథాయం న్యఙ్ఙ్ ఉత్తానో ऽవ పద్యతే న |
  కయా యాతి స్వధయా కో దదర్శ దివ స్కమ్భః సమృతః పాతి నాకమ్ || 4-013-05