ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 14)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రత్య్ అగ్నిర్ ఉషసో జాతవేదా అఖ్యద్ దేవో రోచమానా మహోభిః |
  ఆ నాసత్యోరుగాయా రథేనేమం యజ్ఞమ్ ఉప నో యాతమ్ అచ్ఛ || 4-014-01

  ఊర్ధ్వం కేతుం సవితా దేవో అశ్రేజ్ జ్యోతిర్ విశ్వస్మై భువనాయ కృణ్వన్ |
  ఆప్రా ద్యావాపృథివీ అన్తరిక్షం వి సూర్యో రశ్మిభిశ్ చేకితానః || 4-014-02

  ఆవహన్త్య్ అరుణీర్ జ్యోతిషాగాన్ మహీ చిత్రా రశ్మిభిశ్ చేకితానా |
  ప్రబోధయన్తీ సువితాయ దేవ్య్ ఉషా ఈయతే సుయుజా రథేన || 4-014-03

  ఆ వాం వహిష్ఠా ఇహ తే వహన్తు రథా అశ్వాస ఉషసో వ్యుష్టౌ |
  ఇమే హి వామ్ మధుపేయాయ సోమా అస్మిన్ యజ్ఞే వృషణా మాదయేథామ్ || 4-014-04

  అనాయతో అనిబద్ధః కథాయం న్యఙ్ఙ్ ఉత్తానో ऽవ పద్యతే న |