ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 15)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అగ్నిర్ హోతా నో అధ్వరే వాజీ సన్ పరి ణీయతే |
  దేవో దేవేషు యజ్ఞియః || 4-015-01

  పరి త్రివిష్ట్య్ అధ్వరం యాత్య్ అగ్నీ రథీర్ ఇవ |
  ఆ దేవేషు ప్రయో దధత్ || 4-015-02

  పరి వాజపతిః కవిర్ అగ్నిర్ హవ్యాన్య్ అక్రమీత్ |
  దధద్ రత్నాని దాశుషే || 4-015-03

  అయం యః సృఞ్జయే పురో దైవవాతే సమిధ్యతే |
  ద్యుమాఅమిత్రదమ్భనః || 4-015-04

  అస్య ఘా వీర ఈవతో ऽగ్నేర్ ఈశీత మర్త్యః |
  తిగ్మజమ్భస్య మీళ్హుషః || 4-015-05

  తమ్ అర్వన్తం న సానసిమ్ అరుషం న దివః శిశుమ్ |
  మర్మృజ్యన్తే దివే-దివే || 4-015-06

  బోధద్ యన్ మా హరిభ్యాం కుమారః సాహదేవ్యః |
  అచ్ఛా న హూత ఉద్ అరమ్ || 4-015-07

  ఉత త్యా యజతా హరీ కుమారాత్ సాహదేవ్యాత్ |
  ప్రయతా సద్య ఆ దదే || 4-015-08

  ఏష వాం దేవావ్ అశ్వినా కుమారః సాహదేవ్యః |
  దీర్ఘాయుర్ అస్తు సోమకః || 4-015-09

  తం యువం దేవావ్ అశ్వినా కుమారం సాహదేవ్యమ్ |
  దీర్ఘాయుషం కృణోతన || 4-015-10