ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 16)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ సత్యో యాతు మఘవాఋజీషీ ద్రవన్త్వ్ అస్య హరయ ఉప నః |
  తస్మా ఇద్ అన్ధః సుషుమా సుదక్షమ్ ఇహాభిపిత్వం కరతే గృణానః || 4-016-01

  అవ స్య శూరాధ్వనో నాన్తే ऽస్మిన్ నో అద్య సవనే మన్దధ్యై |
  శంసాత్య్ ఉక్థమ్ ఉశనేవ వేధాశ్ చికితుషే అసుర్యాయ మన్మ || 4-016-02

  కవిర్ న నిణ్యం విదథాని సాధన్ వృషా యత్ సేకం విపిపానో అర్చాత్ |
  దివ ఇత్థా జీజనత్ సప్త కారూన్ అహ్నా చిచ్ చక్రుర్ వయునా గృణన్తః || 4-016-03

  స్వర్ యద్ వేది సుదృశీకమ్ అర్కైర్ మహి జ్యోతీ రురుచుర్ యద్ ధ వస్తోః |
  అన్ధా తమాంసి దుధితా విచక్షే నృభ్యశ్ చకార నృతమో అభిష్టౌ || 4-016-04

  వవక్ష ఇన్ద్రో అమితమ్ ఋజీష్య్ ఉభే ఆ పప్రౌ రోదసీ మహిత్వా |
  అతశ్ చిద్ అస్య మహిమా వి రేచ్య్ అభి యో విశ్వా భువనా బభూవ || 4-016-05

  విశ్వాని శక్రో నర్యాణి విద్వాన్ అపో రిరేచ సఖిభిర్ నికామైః |
  అశ్మానం చిద్ యే బిభిదుర్ వచోభిర్ వ్రజం గోమన్తమ్ ఉశిజో వి వవ్రుః || 4-016-06

  అపో వృత్రం వవ్రివాంసమ్ పరాహన్ ప్రావత్ తే వజ్రమ్ పృథివీ సచేతాః |
  ప్రార్ణాంసి సముద్రియాణ్య్ ఐనోః పతిర్ భవఞ్ ఛవసా శూర ధృష్ణో || 4-016-07

  అపో యద్ అద్రిమ్ పురుహూత దర్దర్ ఆవిర్ భువత్ సరమా పూర్వ్యం తే |
  స నో నేతా వాజమ్ ఆ దర్షి భూరిం గోత్రా రుజన్న్ అఙ్గిరోభిర్ గృణానః || 4-016-08

  అచ్ఛా కవిం నృమణో గా అభిష్టౌ స్వర్షాతా మఘవన్ నాధమానమ్ |
  ఊతిభిస్ తమ్ ఇషణో ద్యుమ్నహూతౌ ని మాయావాన్ అబ్రహ్మా దస్యుర్ అర్త || 4-016-09

  ఆ దస్యుఘ్నా మనసా యాహ్య్ అస్తమ్ భువత్ తే కుత్సః సఖ్యే నికామః |
  స్వే యోనౌ ని షదతం సరూపా వి వాం చికిత్సద్ ఋతచిద్ ధ నారీ || 4-016-10

  యాసి కుత్సేన సరథమ్ అవస్యుస్ తోదో వాతస్య హర్యోర్ ఈశానః |
  ఋజ్రా వాజం న గధ్యం యుయూషన్ కవిర్ యద్ అహన్ పార్యాయ భూషాత్ || 4-016-11

  కుత్సాయ శుష్ణమ్ అశుషం ని బర్హీః ప్రపిత్వే అహ్నః కుయవం సహస్రా |
  సద్యో దస్యూన్ ప్ర మృణ కుత్స్యేన ప్ర సూరశ్ చక్రం వృహతాద్ అభీకే || 4-016-12

  త్వమ్ పిప్రుమ్ మృగయం శూశువాంసమ్ ఋజిశ్వనే వైదథినాయ రన్ధీః |
  పఞ్చాశత్ కృష్ణా ని వపః సహస్రాత్కం న పురో జరిమా వి దర్దః || 4-016-13

  సూర ఉపాకే తన్వం దధానో వి యత్ తే చేత్య్ అమృతస్య వర్పః |
  మృగో న హస్తీ తవిషీమ్ ఉషాణః సింహో న భీమ ఆయుధాని బిభ్రత్ || 4-016-14

  ఇన్ద్రం కామా వసూయన్తో అగ్మన్ స్వర్మీళ్హే న సవనే చకానాః |
  శ్రవస్యవః శశమానాస ఉక్థైర్ ఓకో న రణ్వా సుదృశీవ పుష్టిః || 4-016-15

  తమ్ ఇద్ వ ఇన్ద్రం సుహవం హువేమ యస్ తా చకార నర్యా పురూణి |
  యో మావతే జరిత్రే గధ్యం చిన్ మక్షూ వాజమ్ భరతి స్పార్హరాధాః || 4-016-16

  తిగ్మా యద్ అన్తర్ అశనిః పతాతి కస్మిఞ్ చిచ్ ఛూర ముహుకే జనానామ్ |
  ఘోరా యద్ అర్య సమృతిర్ భవాత్య్ అధ స్మా నస్ తన్వో బోధి గోపాః || 4-016-17

  భువో ऽవితా వామదేవస్య ధీనామ్ భువః సఖావృకో వాజసాతౌ |
  త్వామ్ అను ప్రమతిమ్ ఆ జగన్మోరుశంసో జరిత్రే విశ్వధ స్యాః || 4-016-18

  ఏభిర్ నృభిర్ ఇన్ద్ర త్వాయుభిష్ ట్వా మఘవద్భిర్ మఘవన్ విశ్వ ఆజౌ |
  ద్యావో న ద్యుమ్నైర్ అభి సన్తో అర్యః క్షపో మదేమ శరదశ్ చ పూర్వీః || 4-016-19

  ఏవేద్ ఇన్ద్రాయ వృషభాయ వృష్ణే బ్రహ్మాకర్మ భృగవో న రథమ్ |
  నూ చిద్ యథా నః సఖ్యా వియోషద్ అసన్ న ఉగ్రో ऽవితా తనూపాః || 4-016-20

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-016-21