ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 17)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  త్వమ్ మహాఇన్ద్ర తుభ్యం హ క్షా అను క్షత్రమ్ మంహనా మన్యత ద్యౌః |
  త్వం వృత్రం శవసా జఘన్వాన్ సృజః సిన్ధూఅహినా జగ్రసానాన్ || 4-017-01

  తవ త్విషో జనిమన్ రేజత ద్యౌ రేజద్ భూమిర్ భియసా స్వస్య మన్యోః |
  ఋఘాయన్త సుభ్వః పర్వతాస ఆర్దన్ ధన్వాని సరయన్త ఆపః || 4-017-02

  భినద్ గిరిం శవసా వజ్రమ్ ఇష్ణన్న్ ఆవిష్కృణ్వానః సహసాన ఓజః |
  వధీద్ వృత్రం వజ్రేణ మన్దసానః సరన్న్ ఆపో జవసా హతవృష్ణీః || 4-017-03

  సువీరస్ తే జనితా మన్యత ద్యౌర్ ఇన్ద్రస్య కర్తా స్వపస్తమో భూత్ |
  య ఈం జజాన స్వర్యం సువజ్రమ్ అనపచ్యుతం సదసో న భూమ || 4-017-04

  య ఏక ఇచ్ చ్యావయతి ప్ర భూమా రాజా కృష్టీనామ్ పురుహూత ఇన్ద్రః |
  సత్యమ్ ఏనమ్ అను విశ్వే మదన్తి రాతిం దేవస్య గృణతో మఘోనః || 4-017-05

  సత్రా సోమా అభవన్న్ అస్య విశ్వే సత్రా మదాసో బృహతో మదిష్ఠాః |
  సత్రాభవో వసుపతిర్ వసూనాం దత్రే విశ్వా అధిథా ఇన్ద్ర కృష్టీః || 4-017-06

  త్వమ్ అధ ప్రథమం జాయమానో ऽమే విశ్వా అధిథా ఇన్ద్ర కృష్టీః |
  త్వమ్ ప్రతి ప్రవత ఆశయానమ్ అహిం వజ్రేణ మఘవన్ వి వృశ్చః || 4-017-07

  సత్రాహణం దాధృషిం తుమ్రమ్ ఇన్ద్రమ్ మహామ్ అపారం వృషభం సువజ్రమ్ |
  హన్తా యో వృత్రం సనితోత వాజం దాతా మఘాని మఘవా సురాధాః || 4-017-08

  అయం వృతశ్ చాతయతే సమీచీర్ య ఆజిషు మఘవా శృణ్వ ఏకః |
  అయం వాజమ్ భరతి యం సనోత్య్ అస్య ప్రియాసః సఖ్యే స్యామ || 4-017-09

  అయం శృణ్వే అధ జయన్న్ ఉత ఘ్నన్న్ అయమ్ ఉత ప్ర కృణుతే యుధా గాః |
  యదా సత్యం కృణుతే మన్యుమ్ ఇన్ద్రో విశ్వం దృళ్హమ్ భయత ఏజద్ అస్మాత్ || 4-017-10

  సమ్ ఇన్ద్రో గా అజయత్ సం హిరణ్యా సమ్ అశ్వియా మఘవా యో హ పూర్వీః |
  ఏభిర్ నృభిర్ నృతమో అస్య శాకై రాయో విభక్తా సమ్భరశ్ చ వస్వః || 4-017-11

  కియత్ స్విద్ ఇన్ద్రో అధ్య్ ఏతి మాతుః కియత్ పితుర్ జనితుర్ యో జజాన |
  యో అస్య శుష్మమ్ ముహుకైర్ ఇయర్తి వాతో న జూత స్తనయద్భిర్ అభ్రైః || 4-017-12

  క్షియన్తం త్వమ్ అక్షియన్తం కృణోతీయర్తి రేణుమ్ మఘవా సమోహమ్ |
  విభఞ్జనుర్ అశనిమాఇవ ద్యౌర్ ఉత స్తోతారమ్ మఘవా వసౌ ధాత్ || 4-017-13

  అయం చక్రమ్ ఇషణత్ సూర్యస్య న్య్ ఏతశం రీరమత్ ససృమాణమ్ |
  ఆ కృష్ణ ఈం జుహురాణో జిఘర్తి త్వచో బుధ్నే రజసో అస్య యోనౌ || 4-017-14

  అసిక్న్యాం యజమానో న హోతా || 4-017-15

  గవ్యన్త ఇన్ద్రం సఖ్యాయ విప్రా అశ్వాయన్తో వృషణం వాజయన్తః |
  జనీయన్తో జనిదామ్ అక్షితోతిమ్ ఆ చ్యావయామో ऽవతే న కోశమ్ || 4-017-16

  త్రాతా నో బోధి దదృశాన ఆపిర్ అభిఖ్యాతా మర్డితా సోమ్యానామ్ |
  సఖా పితా పితృతమః పితౄణాం కర్తేమ్ ఉలోకమ్ ఉశతే వయోధాః || 4-017-17

  సఖీయతామ్ అవితా బోధి సఖా గృణాన ఇన్ద్ర స్తువతే వయో ధాః |
  వయం హ్య్ ఆ తే చకృమా సబాధ ఆభిః శమీభిర్ మహయన్త ఇన్ద్ర || 4-017-18

  స్తుత ఇన్ద్రో మఘవా యద్ ధ వృత్రా భూరీణ్య్ ఏకో అప్రతీని హన్తి |
  అస్య ప్రియో జరితా యస్య శర్మన్ నకిర్ దేవా వారయన్తే న మర్తాః || 4-017-19

  ఏవా న ఇన్ద్రో మఘవా విరప్శీ కరత్ సత్యా చర్షణీధృద్ అనర్వా |
  త్వం రాజా జనుషాం ధేహ్య్ అస్మే అధి శ్రవో మాహినం యజ్ జరిత్రే || 4-017-20

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-017-21