ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 18)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయమ్ పన్థా అనువిత్తః పురాణో యతో దేవా ఉదజాయన్త విశ్వే |
  అతశ్ చిద్ ఆ జనిషీష్ట ప్రవృద్ధో మా మాతరమ్ అముయా పత్తవే కః || 4-018-01

  నాహమ్ అతో నిర్ అయా దుర్గహైతత్ తిరశ్చతా పార్శ్వాన్ నిర్ గమాణి |
  బహూని మే అకృతా కర్త్వాని యుధ్యై త్వేన సం త్వేన పృచ్ఛై || 4-018-02

  పరాయతీమ్ మాతరమ్ అన్వ్ అచష్ట న నాను గాన్య్ అను నూ గమాని |
  త్వష్టుర్ గృహే అపిబత్ సోమమ్ ఇన్ద్రః శతధన్యం చమ్వోః సుతస్య || 4-018-03

  కిం స ఋధక్ కృణవద్ యం సహస్రమ్ మాసో జభార శరదశ్ చ పూర్వీః |
  నహీ న్వ్ అస్య ప్రతిమానమ్ అస్త్య్ అన్తర్ జాతేషూత యే జనిత్వాః || 4-018-04

  అవద్యమ్ ఇవ మన్యమానా గుహాకర్ ఇన్ద్రమ్ మాతా వీర్యేణా న్యృష్టమ్ |
  అథోద్ అస్థాత్ స్వయమ్ అత్కం వసాన ఆ రోదసీ అపృణాజ్ జాయమానః || 4-018-05

  ఏతా అర్షన్త్య్ అలలాభవన్తీర్ ఋతావరీర్ ఇవ సంక్రోశమానాః |
  ఏతా వి పృచ్ఛ కిమ్ ఇదమ్ భనన్తి కమ్ ఆపో అద్రిమ్ పరిధిం రుజన్తి || 4-018-06

  కిమ్ ఉ ష్విద్ అస్మై నివిదో భనన్తేన్ద్రస్యావద్యం దిధిషన్త ఆపః |
  మమైతాన్ పుత్రో మహతా వధేన వృత్రం జఘన్వాఅసృజద్ వి సిన్ధూన్ || 4-018-07

  మమచ్ చన త్వా యువతిః పరాస మమచ్ చన త్వా కుషవా జగార |
  మమచ్ చిద్ ఆపః శిశవే మమృడ్యుర్ మమచ్ చిద్ ఇన్ద్రః సహసోద్ అతిష్ఠత్ || 4-018-08

  మమచ్ చన తే మఘవన్ వ్యంసో నివివిధ్వాఅప హనూ జఘాన |
  అధా నివిద్ధ ఉత్తరో బభూవాఞ్ ఛిరో దాసస్య సమ్ పిణక్ వధేన || 4-018-09

  గృష్టిః ససూవ స్థవిరం తవాగామ్ అనాధృష్యం వృషభం తుమ్రమ్ ఇన్ద్రమ్ |
  అరీళ్హం వత్సం చరథాయ మాతా స్వయం గాతుం తన్వ ఇచ్ఛమానమ్ || 4-018-10

  ఉత మాతా మహిషమ్ అన్వ్ అవేనద్ అమీ త్వా జహతి పుత్ర దేవాః |
  అథాబ్రవీద్ వృత్రమ్ ఇన్ద్రో హనిష్యన్ సఖే విష్ణో వితరం వి క్రమస్వ || 4-018-11

  కస్ తే మాతరం విధవామ్ అచక్రచ్ ఛయుం కస్ త్వామ్ అజిఘాంసచ్ చరన్తమ్ |
  కస్ తే దేవో అధి మార్డీక ఆసీద్ యత్ ప్రాక్షిణాః పితరమ్ పాదగృహ్య || 4-018-12

  అవర్త్యా శున ఆన్త్రాణి పేచే న దేవేషు వివిదే మర్డితారమ్ |
  అపశ్యం జాయామ్ అమహీయమానామ్ అధా మే శ్యేనో మధ్వ్ ఆ జభార || 4-018-13