ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 19)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఏవా త్వామ్ ఇన్ద్ర వజ్రిన్న్ అత్ర విశ్వే దేవాసః సుహవాస ఊమాః |
  మహామ్ ఉభే రోదసీ వృద్ధమ్ ఋష్వం నిర్ ఏకమ్ ఇద్ వృణతే వృత్రహత్యే || 4-019-01

  అవాసృజన్త జివ్రయో న దేవా భువః సమ్రాళ్ ఇన్ద్ర సత్యయోనిః |
  అహన్న్ అహిమ్ పరిశయానమ్ అర్ణః ప్ర వర్తనీర్ అరదో విశ్వధేనాః || 4-019-02

  అతృప్ణువన్తం వియతమ్ అబుధ్యమ్ అబుధ్యమానం సుషుపాణమ్ ఇన్ద్ర |
  సప్త ప్రతి ప్రవత ఆశయానమ్ అహిం వజ్రేణ వి రిణా అపర్వన్ || 4-019-03

  అక్షోదయచ్ ఛవసా క్షామ బుధ్నం వార్ ణ వాతస్ తవిషీభిర్ ఇన్ద్రః |
  దృళ్హాన్య్ ఔభ్నాద్ ఉశమాన ఓజో ऽవాభినత్ కకుభః పర్వతానామ్ || 4-019-04

  అభి ప్ర దద్రుర్ జనయో న గర్భం రథా ఇవ ప్ర యయుః సాకమ్ అద్రయః |
  అతర్పయో విసృత ఉబ్జ ఊర్మీన్ త్వం వృతాఅరిణా ఇన్ద్ర సిన్ధూన్ || 4-019-05

  త్వమ్ మహీమ్ అవనిం విశ్వధేనాం తుర్వీతయే వయ్యాయ క్షరన్తీమ్ |
  అరమయో నమసైజద్ అర్ణః సుతరణాఅకృణోర్ ఇన్ద్ర సిన్ధూన్ || 4-019-06

  ప్రాగ్రువో నభన్వో న వక్వా ధ్వస్రా అపిన్వద్ యువతీర్ ఋతజ్ఞాః |
  ధన్వాన్య్ అజ్రాఅపృణక్ తృషాణాఅధోగ్ ఇన్ద్ర స్తర్యో దంసుపత్నీః || 4-019-07

  పూర్వీర్ ఉషసః శరదశ్ చ గూర్తా వృత్రం జఘన్వాఅసృజద్ వి సిన్ధూన్ |
  పరిష్ఠితా అతృణద్ బద్బధానాః సీరా ఇన్ద్రః స్రవితవే పృథివ్యా || 4-019-08

  వమ్రీభిః పుత్రమ్ అగ్రువో అదానం నివేశనాద్ ధరివ ఆ జభర్థ |
  వ్య్ అన్ధో అఖ్యద్ అహిమ్ ఆదదానో నిర్ భూద్ ఉఖచ్ఛిత్ సమ్ అరన్త పర్వ || 4-019-09

  ప్ర తే పూర్వాణి కరణాని విప్రావిద్వాఆహ విదుషే కరాంసి |
  యథా-యథా వృష్ణ్యాని స్వగూర్తాపాంసి రాజన్ నర్యావివేషీః || 4-019-10

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-019-11