ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 4 - సూక్తము 20)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ న ఇన్ద్రో దూరాద్ ఆ న ఆసాద్ అభిష్టికృద్ అవసే యాసద్ ఉగ్రః |
  ఓజిష్ఠేభిర్ నృపతిర్ వజ్రబాహుః సంగే సమత్సు తుర్వణిః పృతన్యూన్ || 4-020-01

  ఆ న ఇన్ద్రో హరిభిర్ యాత్వ్ అచ్ఛార్వాచీనో ऽవసే రాధసే చ |
  తిష్ఠాతి వజ్రీ మఘవా విరప్శీమం యజ్ఞమ్ అను నో వాజసాతౌ || 4-020-02

  ఇమం యజ్ఞం త్వమ్ అస్మాకమ్ ఇన్ద్ర పురో దధత్ సనిష్యసి క్రతుం నః |
  శ్వఘ్నీవ వజ్రిన్ సనయే ధనానాం త్వయా వయమ్ అర్య ఆజిం జయేమ || 4-020-03

  ఉశన్న్ ఉ షు ణః సుమనా ఉపాకే సోమస్య ను సుషుతస్య స్వధావః |
  పా ఇన్ద్ర ప్రతిభృతస్య మధ్వః సమ్ అన్ధసా మమదః పృష్ఠ్యేన || 4-020-04

  వి యో రరప్శ ఋషిభిర్ నవేభిర్ వృక్షో న పక్వః సృణ్యో న జేతా |
  మర్యో న యోషామ్ అభి మన్యమానో ऽచ్ఛా వివక్మి పురుహూతమ్ ఇన్ద్రమ్ || 4-020-05

  గిరిర్ న యః స్వతవాఋష్వ ఇన్ద్రః సనాద్ ఏవ సహసే జాత ఉగ్రః |
  ఆదర్తా వజ్రం స్థవిరం న భీమ ఉద్నేవ కోశం వసునా న్యృష్టమ్ || 4-020-06

  న యస్య వర్తా జనుషా న్వ్ అస్తి న రాధస ఆమరీతా మఘస్య |
  ఉద్వావృషాణస్ తవిషీవ ఉగ్రాస్మభ్యం దద్ధి పురుహూత రాయః || 4-020-07

  ఈక్షే రాయః క్షయస్య చర్షణీనామ్ ఉత వ్రజమ్ అపవర్తాసి గోనామ్ |
  శిక్షానరః సమిథేషు ప్రహావాన్ వస్వో రాశిమ్ అభినేతాసి భూరిమ్ || 4-020-08

  కయా తచ్ ఛృణ్వే శచ్యా శచిష్ఠో యయా కృణోతి ముహు కా చిద్ ఋష్వః |
  పురు దాశుషే విచయిష్ఠో అంహో ऽథా దధాతి ద్రవిణం జరిత్రే || 4-020-09

  మా నో మర్ధీర్ ఆ భరా దద్ధి తన్ నః ప్ర దాశుషే దాతవే భూరి యత్ తే |
  నవ్యే దేష్ణే శస్తే అస్మిన్ త ఉక్థే ప్ర బ్రవామ వయమ్ ఇన్ద్ర స్తువన్తః || 4-020-10

  నూ ష్టుత ఇన్ద్ర నూ గృణాన ఇషం జరిత్రే నద్యో న పీపేః |
  అకారి తే హరివో బ్రహ్మ నవ్యం ధియా స్యామ రథ్యః సదాసాః || 4-020-11